POLITIKAT E PRIVATËSISË DHE KUSHTET E PËRDORIMIT

Mirësevini!

Ju faleminderit që keni zgjedhur të përdorni Sistemin e Avancuar të Kontabilitetit Online ‘Planet Accounting’ dhe shërbimet e tona të tjera, ku në tërësi do t’i referohemi si “Shërbimet”.

‘Planet Accounting’ ka hartuar këtë dokument të Politikave të Privatësisë dhe Kushtet e Përdorimit (të cilave do t’i referohemi si “Kushtet”) ashtu që të njoftoheni me rregullat të cilat definojnë marrëdhënien tonë me ju. Edhe pse jemi munduar që kjo rregullore të jetë sa më e kuptueshme, në të do të hasni edhe terme ligjore. Arsyeja e përdorimit të tyre është se formojnë nenet e kontratës ligjore ndërmjet juve dhe Planet Accounting, kështuqë ju sugjerojmë që t’i lexoni me kujdes.

Duke shfrytëzuar shërbimet tona, ju pajtoheni dhe merrni përsipër të respektoni në tërësi obligimet tuaja që rrjedhin nga këto Kushte, në të kundërtën me mirësi ju lusim të mos i përdorni shërbimet tona.

Në kuadër të këtyre Kushteve, termet “JU” apo “përdorues” apo “blerës” nënkuptojnë entitetin apo individin i cili përdor shërbimet tona, ndërsa “NE” apo “tona” apo Planet Accounting nënkupton Planet Accounting në Kosovë, dhe “palët” nënkuptojnë JU dhe PLANET ACCOUNTING.

Privatësia

Ju lutem lexoni me kujdes Politikën e Privatësisë të publikuar në ueb faqen tonë në Planet Accounting. Politika e Privatësisë është pjesë integrale dhe e pandashme e Kushteve.

Të drejtat e Autorit

Ne jemi të përkushtuar të mbrojmë të drejtat e autorit dhe angazhohemi që këto të drejta të respektohen në tërësi

E gjithë përmbajtja e përfshirë, e vënë në dispozicion apo e plasuar përmes ndonjë shërbimi tonë, siç mund të jenë por pa u limituar: ndonjë tekst, grafike, llogo, imazh, audio klip, shkarkime digjitale, të dhëna të grumbulluara dhe/apo softuere janë pronë e jona, apo e kontraktorëve tanë dhe mbrohen me ligjin mbi të drejtat e autorit dhe të pronësisë industrial të Republikës së Kosovës, ligjet ku operon apo ushtron aktivitetin PLANET ACCOUNTING dhe normat ndërkombëtare për të drejtat e autorit dhe pronësisë industriale.

Nëse gjatë shfrytëzimit të shërbimeve tona vëreni se ndonjë e drejtë e autorit apo e pronësisë industrial është cenuar ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni përmes të dhënave të kontaktit të publikuara në ueb faqen tonë.

Markat Tregtare

Marka e jonë tregtare është e mbrojtur me ligj. Asnjë person fizik apo juridik, gjatë aktiviteteve të tyre tregtare nuk mund të shfrytëzojë ndonjë shenjë që në masë substanciale është identike, ose e ngjashme me markën tone tregtare. Shfrytëzimi i pa-autorizuar i markës tregtare konsiderohet si shkelje e të drejtave pronësore mbi markën e regjistruar tregtare.

Përmbajtja e te tjerëve

Në shërbimet tona një pjesë e konsiderueshme e përmbajtjes vjen nga përdoruesit, publikuesit, dhe palëve te treta. Edhe pse ne mundohemi që të rishikojmë përmbajtjet kohë pas kohe, ne nuk e bëjmë këtë për të gjitha faqet, dhe si rezultat nuk mundemi dhe nuk dëshirojmë të marrim përgjegjësi për çfarëdo lloj përmbajtje që vjen nga të tjerët nëpërmjet shërbimeve tona.

Komunikimi Elektronik

Ju pajtoheni që të komunikoni me ne në mënyrë elektronike, përmes e-mailit, teksteve, njoftimeve, mesazheve apo përmes shërbimeve të tjera. Ju mund të ruani kopjet e këtyre komunikimeve për nevoja tuaja. Ju pajtoheni se të gjitha marrëveshjet, njoftimet, shpalosjet, dhe komunikimet e tjera që ne ju ofrojmë juve në mënyrë elektronike janë valide dhe të plotëfuqishme dhe janë ekuivalente me komunikimet me shkrim.

Llogaria juaj

Nëse ju hapni llogari tek ne keni mundësi të shfrytëzoni të gjitha shërbimet tona, mirëpo ju mbeteni përgjegjës të ruani konfidencialitetin e llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj, si dhe pajtoheni të pranoni përgjegjësinë për të gjitha aktivitetet që bëhen nën llogarinë tuaj dhe fjalëkalimin tuaj. Që të blini produktet përmes shërbimit Planet Accounting ju duhet të jeni përdorues i regjistruar. Nëse nuk keni llogari ju lutem regjistrohuni duke vijuar me udhëzimet e dhëna për procedurën e regjistrimit në vegëzën këtu.

Modifikimi i sherbimeve

Ne rezervojmë të drejtën që në çdo kohë dhe pa ndonjë njoftim paraprak të ndryshojmë, përmirësojmë, kufizojmë ose ndërprejmë përkohësisht apo përfundimisht ndonjë nga shërbimet ose pjesë të këtyre shërbimeve, apo pjesë të funksioneve të këtyre shërbimeve, përfshirë aplikacionet e lansuara. Për më tepër ne rezervojmë të drejtën për të prezentuar apo futur në funksion veçori ose aplikacione të reja për të përmirësuar shërbimet e tona.

Përshkrimi i produktit

Ne përpiqemi të jemi sa më te saktë në informatat të cilat i prezantojmë, megjithatë, ne nuk mund të garantojmë se përshkrimet e produkteve apo përmbajtje të tjera të produkteve në ueb faqen tonë përfshirë www.planetaccounting.org, janë të sakta, të plota, aktuale, apo pa gabime. Nëse një produkt i blerë nga ana e juaj në mënyrë thelbësore dallon nga produkti i listuar në ueb faqen Planet Accounting, ju keni mundësi që ta reklamoni produktin gjegjësisht shërbimin.

Blerja e produktit - shërbimit

Ju mund të bleni produktet/shërbimet e listuara në ueb faqen tonë duke zgjedhur produtin dhe shërbimet që doni të bleni dhe duke e dërguar në shportë (duke klikuar butonin "Shto në shportë"). Pasi të përfundoni përzgjedhjen e artikujve, shfaqet vlera e shportës (porosisë) suaj dhe numri i produkteve të porositur. Më pas vazhdoni procesin e blerjes, duke ndjekur hapat e mëtejmë. Pasi të përfundoni procesin, do të pranoni një e-mail që ju konfirmon se porosia e juaj është pranuar me sukses.

Ju lusim që para kryerjes së çdo porosie apo transaksioni të blerjes të siguroheni se informatat e juaja janë të sakta, të përditësuara, të plota dhe të kompletuara. Ne nuk jemi përgjegjës për çfarëdo humbje që mund të jetë si rezultat i informatave të pasakta apo jo të plota.

Ne ju këshillojmë që para procesimit të transaksionit të blerjes të siguroheni se keni fonde të mjaftueshme në llogarinë tuaj bankare, keni limit të mjaftueshëm në kartelen tuaj të kreditit për procesim të transaksionit, apo keni mjete të mjaftushme për pagesë me para në dorë.

Në mënyrë që të shmanget ndonjë dëm nga porosia e gabuar ju lusim që para procesimit të transaksionit të blerjes të siguroheni se nuk jeni duke bërë porosi të gabuar. Gabimet në procesim të porosisë janë përgjegjësi e juaj dhe ne nuk mund të marrim asnjë përgjegjësi.

Të gjithë produktet e blera tek Ne realizohen nëpërmjet një kontrate përcjellëse apo fature për shërbimin e blerë. Kjo nënkupton se rreziku i humbjes, dëmtimit për artikujt do të kalojë tek ju menjëherë pas dorëzimit nga ana jonë tek ju.

Kthimet dhe rimbursimet

Produktet të cilët në mënyrë thelbësore nuk përputhen me specifikat, dizajnin, përshkrimin e produktit të porositur, ju keni të drejtë t’i ktheni, t’i zëvendësoni ose të rimbursoheni për to, përderisa ne nuk ju kemi paralajmëruar paraprakisht. Produktin të cilin e reklamoni apo ktheni konsiderohet i pranuar nga Ne vetëm atëherë kur dokumentohet reklamimi I saj dhe ç’regjistrimi nga accounti (logaria) i/e juaj respektivisht duke fshirë llogarinë tuaj.

Refuzimi apo anulimi i një transaksioni

PLANET ACCOUNTING rezervon të drejtën që në çdo kohë, nën vullnetin e saj të lirë, të refuzoj apo të anuloj një transaksion online për çfarëdo arsye. Disa situata që mund të rezultojnë që një transaksion online të refuzohet apo anulohet përfshijnë dyshimet për mashtrim me kartelën e kreditit apo debitit, kur ka arsye të besojmë se transaksioni online është i pa-autorizuar, shkel ndonjë ligj, rregull apo rregullore. PLANET ACCOUNTING në çdo kohë mund të kërkoj verifikime ose informacione shtesë për ndonjë transaksion online.

Tatimet dhe Ngarkesat doganore

Çmimi i produkteve të listuara në ueb faqen tonë përfshinë edhe TVSH-në, megjithatë para procesimit të porosisë ju lutem të lexoni me kujdes detajet e porosisë. Në rastet kur në çmimin e produktit nuk janë të përfshira tatimet apo ngarkesat e tjera të imponuara nga ligjet atëherë ju obligoheni që krahas çmimit blerës të produktit të paguani të gjitha tatimet dhe ngarkesat e tjera.

Kujdesi ndaj klientit

Kujdesi ndaj Klientit ka një rëndësi të veçantë për ne. Nëse ju keni nevojë për ndihmë apo asistencë për procesim të ndonjë transaksioni, gjurmim të porosisë tuaj, apo tjetër, ju keni mundësi që të lidheni drejtpërdrejtë me ne.

Plotësim-Ndryshimet e kushteve

Ne, në vazhdimësi përmirësojmë shërbimet ekzistuese, si dhe ofrojmë shërbime të reja. Kjo do të thotë që mund të shtojmë funksionalitete të reja, produkte apo shërbime, apo t’i ndalim ato. Ne, mund të ndërmarrim cilin do veprim në çfarëdo kohe dhe mund të mos jemi në gjendje t’ju njoftojmë paraprakisht.

Ne shpresojmë qe ju do të përdorni përgjithmonë shërbimet tona, gjithsesi ju mund të përfundoni marrëdhënien duke fshirë llogarinë tuaj.

Në të njëjtën kohë edhe Ne mund të përfundojmë kontratën tonë në çdo kohë, për çfarëdo arsye, pa njoftim paraprak. Kjo do të thotë se ne mund të vendosim kufizime shtesë në përdorimin tuaj të shërbimeve, apo të mos ju ofrojmë shërbimet tona. Si p.sh. Ne mund të deaktivizojmë llogarinë tuaj si rezultat i mos shfrytëzimit të shërbimeve për një kohë të gjate.

Zgjidhja e MOSMARRËVESHJEVE dhe ligji i aplikueshem

Çdo mosmarrëveshje, mospajtim, ose pretendim që del nga apo në lidhje me këto Kushte, duke përfshirë shkeljen, ndërprerjen ose jo-vlefshmërinë e këtyre Kushteve, do të zgjidhet nga arbitrazhi pranë Odës Ekonomike të Kosovës(“OEK”) dhe/apo arbitrazhi në kuadër të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, në përputhje me ligjet e aplikushme të Republikës së Kosovës.

Objektivat dhe Fushëveprimi i Politikës së Privatësisë

Planet Accounting ofron shërbime të bazuara në Internet që lehtësojnë jetën në epokën digjitale. Ju mund të kërkoni apo shfletoni informata të ndryshme, të postoni shpallje, kryeni blerje, apo komunikoni nëpërmjet shërbimeve tona, e gjithë kjo na bën shumë krenarë dhe të lumtur.

Kur ju përdorni shërbimet tona ju ndani disa informata me ne. Privatësia juaj është jashtzakonisht e rendësishme për ne. Ne përgjigje të rregullores së re për mbrojtjen e të dhënave (GDPR), që hyn në fuqi në Bashkimin Evropian më 25 Maj 2018, ne kemi fillluar te përditesojme Kushtet e Shërbimit dhe Politika e Privatësisë. Megjithese kjo rregullore kerkon zbatim vetem per qytetaret ne Bashkimin Evropian, ne kemi filluar t’i aplikojme keto përditësime në nivel global duke perfshire Kosoven, Shqiperine, dhe Maqedonin Veriore.

Ne jemi të përkushtuar të respektojmë dhe mbrojmë privatësinë tuaj. Çfarëdo pyetje që keni në lidhje me politikat e privatësisë ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni.

Këto politika që rregullojnë procedurat dhe masat e sigurisë për mbledhjen e të dhënave janë në përputhje me Ligjin e aplikueshëm.

Definimi i termeve

Në kuadër të kësaj Politike të Privatësisë termi Planet Accounting apo termi “NE” nënkupton PLANET ACCOUNTING Inc. (me të gjitha degët dhe kompanitë vartëse).

Aty ku përdoret termi “JU” apo “JUVE” varësisht nga konteksti që përdoret nënkupton por pa u limituar: perdoruesit, blerësit, kontraktuesit dhe konsumatorët, apo të tjerët të cilët drejtpërdrejtë apo tërthorazi shfrytëzojnë apo përdorin ndonjë nga shërbimet e PLANET ACCOUNTING.

Kjo politikë aplikohet per çdo produkt, aplikacion, instrument, ueb faqe apo shërbim tjetër (kolektivisht i referohemi si “Shërbimet”) që është lansuar, administrohet apo është në pronësi të Planet Accounting.

Duke përdorur apo shfrytëzuar shërbimet tona dhe/apo duke u regjistruar për te krijuar një llogari te re, ju pranoni dhe pajtoheni me kushtet dhe termet e kësaj Politike të Privatësisë, njëherit autorizoni PLANET ACCOUNTING që të bëjë mbledhjen, përpunimin, përdorimin, transferimin, shpalosjen, ruajtjen dhe mbrojtjen e të dhënave tuaja personale siç specifikohet në këtë Politika të Privatësisë dhe ligjet në fuqi. Nëse ju nuk na jepni apo siguroni informacionin që kërkojmë, ne mund të mos jemi në gjendje të ofrojmë të gjitha shërbimet tona për ju.

Plotësimet dhe Ndryshimet e Politikës së Privatësisë

Ne mund ta plotësojmë dhe ndryshojmë këtë Politikë të Privatësisë në çdo kohë duke i përditësuar plotësimet dhe ndryshimet në ueb faqen tonë.

Për më tepër nëse plotësim-ndryshimet në Politikën e Privatësisë janë të natyrës thelbësore, mospajtimi i juaj mund të çojë në ndërprerjen e marrëdhënies kontraktuale me ju.

Mbledhja e të Dhënave Personale

Ne mund të mbledhim të dhënat dhe informatat tuaja personale (përfshirë edhe pajisjet e ndryshme) kur ju:

 • Shfrytëzoni shërbimet tona;
 • Regjistroheni për hapje të llogarisë tek ne;
 • Regjistroheni për hapje të llogarisë tek ne;
 • Përditësoni apo shtoni të dhënat personale në llogarinë tuaj ;
 • Korrespodoni me ne në lidhje me shërbimet tona, dhe;
 • Rastet tjera siç mund të jenë të specifikuara si më poshtë në këtë Politikë të Privatësisë.
Të dhënat personale që ne mund t’i mbledhim përfshijnë si vijon:

Informatat qe ju i ofroni për ne, si:

 • Informatat identifikuese siç janë: emri dhe mbiemri, adresa, numri i telefonit, fjalekalimi apo e-mail adresa, kur ju regjistroni për një llogari me ne.
 • Përmbajtje tjetër që ju gjeneroni apo që është e ndërlidhur me llogarinë tuaj (siç është shtimi i një artikulli në shportë).
 • Informacionet e adresës se dërgesës apo adresës së faturimit dhe informacione të tjera të përdorura nga ju për të blerë ndonjë produkt apo shërbim.
 • Në disa raste, kur ju përdorni shërbimet tona, ju mund të ofroni informata personale siç mund të jenë: mosha, gjinia, interesat, experienca, edukimi dhe preferencat tuaja.
 • Informata shtesë që kërkohen apo autorizohen nga ligjet e aplikueshme për të mbledhur dhe të procesuar me qëllim indentifikimin dhe verifikimin e informacionit që kemi mbledhur nga ju.
 • Të dhënat automatike
 • Informata që lidhen me nderveprimin tuaj me shërbimet tona;
 • Informata mbi vendndodhjen gjeografike, nga IP adresa apo te shënimeve tjera te pajisjes.
 • Informatat e kompjuterit, siç mund të jenë statistikat e shikimit të faqeve nga ana e juaj, qarkullimi për apo nga sajtet e caktuara, linqeve, referimet URL, IP adresat tuaja, historinë tuaj të shfletimeve apo të dhënat tuaja të kyçjes në ueb faqet tona, apo partnereve tanë.
 • Termet e kërkimit apo filteret e përdorur.

Të dhënat duke përdorur cookies

Cookie eshte nje fajll standard qe vendoset ne kompjuterin apo pajisjen e juaj. Ne mund të perdorim cookies apo teknologjitë e ngjajshme për mbledhjen e informatave në lidhje me faqet që ju shikoni, linqet që ju klikoni, dhe veprimet e tjera që ju ndërmerrni në shërbimet tona, brenda reklamave tona apo përmbajtjes së emailit ne menyre qe te ofrojmë shërbime sa me relevante.

Edhe pse shumica e shfletuesve të internetit i pranojnë automatikisht cookies, ato gjithashtu ofrojnë mundësi te pranimit, lajmërimit apo refuzimit të tyre ne momentin qe tentohet vendosja e tyre ne kompjuter apo pajisje. Gjithsesi nje pjese e shërbimeve tona mund të mos funksionoje si duhet nëse ju i refuzoni cookies. Kur shfletuesi i juaj i internetit e lejon vendosjen e cookies, ne i përdorim edhe cookies per mirëmbajtje te sesionit edhe cookies te vazhdueshme ne menyre qe te kuptojmë me mire se si nderveproni me shërbimet tona, si: ofrimin e sigurisë se llogarisë, personalizimin e përmbajtjes qe ju shfaqim perfshire reklamat apo ruajtjen e preferencave te juaja.

Të dhënat nga burime të tjera

Ne mund të plotësojmë të dhënat personale që ne mbledhim me informacione nga palët e treta dhe të shtojmë atë në informacionin e llogarisë suaj. Për shembull, ne mund të mbledhim dhe të përdorim informacione demografike që janë publikisht në dispozicion, siç lejohet nga ligjet e aplikueshme.

Personalizimi nëpër pajisje të ndryshme. Kur ju qaseni ne Plant Accounting nga shfletuesi apo pajisja ne e asocojme shfletuesin me ate shfletues apo pajisje me llogarinë e juaj per qëllime autentifikimi, sigurisë dhe personalizimit.

Të dhënat nga ueb faqet e palëve te treta. Ne përdorim informata të përshkruara në këtë politikë të privatësisë për të na ndihmuar të ju dërgojmë udhëzime të përgjithshme apo specifike me relevante për juve, të masim efektivitetin e tyre dhe të njohim pajisjet e juaja që të ju shërbejmë sa më mirë. Kur ju i vizitoni ueb faqet e palëve të treta të cilët mund të jenë pjesë e platformës Planet Accounting, ne mund të pranojmë të dhëna të përdorimit.

Të dhënat për procesim te pagesave

Ne nuk i mbledhim, ruajmë apo procesojme të dhënat e kartelave bankare me të cilat mund të kryhet pagesa. Ne raste kur procesimi i pagesave kryhet nga palët e treta kushtet dhe politikat e palëve të treta aplikohen.

Arsyeja e mbledhjes dhe përdorimit

Ne përdorim dhe ruajmë të dhënat tuaja personale të mbledhura nga ju për qëllimet si më poshtë:

 • Autentifikimin tuaj për qasje të sigurte në shërbime tona;
 • Ofruar shërbime të personalizuara dhe relevante;
 • Për të përmirësuar shërbimet tona ndaj jush;
 • Për të ju kontaktuar në lidhje me llogarinë tuaj, si p.sh. dërgimi i email për të vërtetuar llogarinë me email apo SMS, apo për të ju kthyer përgjigje kur ju na kontaktoni neve.
 • Parandaluar, zbuluar, zvogëluar, dhe hetuar aktivitet mashtruese dhe ilegale
 • Që teknikisht të kemi mundësi të ju shërbejmë, si dhe per testime të algoritmeve, për të përmirësuar eksperiencën e juaj

Si i ruajmë të dhënat e mbledhura

Ne ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa është e nevojshme dhe janë të rëndësishme për ofrimin e sherbimeve tona, në përputhje me ligjet në fuqi. Përveç kësaj, ne mund të ruajmë të dhënat tuaja personale edhe pas mbylljes së llogarisë tuaj per të parandaluar mashtrimin, për të mbledhur ndonjë borxh të papaguar, zgjidhjen e kontesteve, për të zbatuar marrëveshjen tonë për Kushtet e Përdorimit, për të ndihmuar çdo hetim, dhe të ndërmarrë veprime të tjera të lejuara ose të kërkuara me ligjet e aplikueshme.

Në rastet kur nuk është më e nevojshme për ne për të ruajtur të dhënat tuaja personale apo kur shuhet qëllimi për të cilin janë mbledhur apo ruajtur të dhënat tuaja personale, ne bejmë shkatërrimin e tyre në mënyrë të sigurtë në përputhje me ligjet nacionale për privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale dhe politikave tona të brendshme.

Ne nuk i shesim te dhënat e juaja. Ne i përdorim te dhënat e juaja për të ju shërbyer sa më mirë.

Ofruesit e shërbimeve

Ne përdorim ofrues të shërbimeve për të kryer funksione dhe ofruar shërbime në vendet ku ne operojmë. Shembull ne përdorim shërbime të ndryshme të palëve të treta që na ndihmojnë të operojmë me ofrimin e shërbimeve tona, si hostimi i serverve apo aplikacioneve tona, apo të na ndihmojnë të kuptojmë përdorimin e shërbimeve tona, si Google Analytis, etj. Ne ndajmë informatat e pagesës me ofrues të shërbimeve per te procesuar pagesa, ndaluar, detektuar apo hetuar mashtrim apo aktivitete te ndaluara, ndihmuar zgjidhjen e kontesteve si kthimi i mjeteve apo inkasim i mëvonshëm, dhe çështje të tjera të pranueshmerise së kartelave të debitit apo kreditit.

Ligji dhe interesi publike

Duke mos ju përmbajtë asgjëje që është në të kundërt të kësaj politike të privatësisë apo kontrolleve të cilat ne ndryshe mund tu ofrojmë juve, ne ruajmë, përdorim, apo shpalosim të dhënat e juaja personale nëse besojmë që janë arsyeshmerisht të domosdoshme për të qenë në përputhje me ligjet, procese rregullative, apo kërkesa qeveritare; për të mbrojtur sigurinë e cilit do person, për të mbrojtur sigurinë dhe integritetin e platformës tonë, përfshi ndihmën që të parandalojmë spam, abuzim, apo veprime të pa lejuara në shërbime tona, apo për të shpjeguar pse i kemi larguar përmbajtjet e llogarive prej shërbimeve tona; për të adresuar mashtrim, çështje të sigurisë apo çështje teknike; apo për të mbrojtur të drejtat tona apo pronën e atyre që përdorin shërbimet tona. Gjithsesi, asgjë në këtë politikë të privatësisë nuk ka për qëllim të ju kufizoje juve për mbrojtje ligjore apo kundërshtim që ju mund të keni ndaj palëve të treta, përfshi kërkesat e qeverive për shpalosje të të dhënave personale.

Si mund t’i kontrolloni te dhënat te cilat i keni ndare me ne

Ju i kontrolloni të dhënat që i ndani me ne. Në çdo kohe ju keni mundësi të vizitoni profilin tuaj (mbrenda sistemit) ku do ti keni në dispozicion të gjitha të dhënat e juaja personale, mundësitë për t’i kufizuar, fshirë apo korrigjuar të dhënat, pëlqimin e dhenë, apo hequr pëlqimet paraprake apo deaktivizuar llogarinë e juaj. Ne gjithashtu ju mundësojmë që të dhënat e juaja të jenë lehtësisht të bartshme duke ju mundësuar që t’i shkarkoni ato, apo në menyrë sa më të lehtë të na kontaktoni për asistencë.

Qasja në të dhënat tuaja personale

Ne ndërmarrim hapa të nevojshëm për të siguruar dhe garantuar se të dhënat personale që ne mbledhim janë të sakta dhe të përditësuara, dhe sigurojmë që ju keni mundësinë e qasjes dhe korigjimit të tyre. Ju mund të shihni, rishikoni, ndryshoni të dhënat tuaja personale duke u kyçur në llogarinë tuaj apo duke vizituar profilin tuaj (mbrenda sistemit).

Ju lutemi përditësoni të dhënat tuaja personale menjëherë posa ato ndryshojnë apo janë të pa sakta. Ne nuk marrim përsipër asnjë kompenzim për ndonjë dëm që mund të shkaktohet si rezultat i të dhënave tuaja të pa sakta dhe të pa përditësuara.

Qasja apo korrigjimi i te dhënave

Nese jeni regjistruar per llogari ne Planet Accounting, ne ju ofrojmë mundësi ne SSO (single Sign On) të qaseni, korrigjoni, fshini apo modifikoni te dhënat personale qe na i keni ofruar dhe dhe qe janë te assocuara me llogarinë tuaj. Ju mund të shkarkoni disa pjesë të informatave në profilin tuaj.

Kundershtimi, kufizimi apo tërheqja e pëlqimit

Kur ju jeni të kyçur ne llogari të Plant Accounting, ju mund të menaxhoni konfigurimet e privatësisë dhe funksionet e llogarisë në SSO në çdo kohë. Gjithsesi nëse ju bëni revokimin e pëlqimit tuaj për mbledhje, përdorim, procesim, transfer apo shpalosje të të dhënave tuaja personale për qëllimet e specifikuara në këtë Politikë të Privatësisë, ju mund të mos keni qasje në të gjitha shërbimet tona, dhe ne mund të mos jemi në gjendje të ju ofrojmë juve të gjitha shërbimet dhe mbështetjen që ofrohet për përdoruesit e tjerë.

Bartja

Planet Accounting ju mundëson që të shkarkoni informatat të cilat i keni ndarë nëpërmjet shërbimeve duke klikuar në {linku ne procesim.}

Preferencat e komunikimit

Ju keni mundësi të zgjedhni se si ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale për të komunikuar me ju, për t’ju dërguar njoftime informuese dhe se si ne mund të ju dërgojmë informacione apo udhëzime të personalizuara dhe relevante.

Ju mund të kontrolloni metodat përmes të cilave ne mund të ju kontaktojmë juve në lidhje me llogarinë tuaj duke vizituar profilin tuaj mbrenda sistemit Planet Accounting.

Ndryshimi i Pronësisë

Në rast bashkimi, shkrirje, blerjes apo shitjes nga apo në një kompani tjetër, ne mund të ndajmë të dhënat tuaja personale me subjektin e ri të kombinuar në përputhje me standardet tona të percaktuara në këtë Politikë të Privatësisë. Nëse një e gjë e tillë ndodhë, ne do të kërkojmë që subjekti i ri i kombinuar të zbatoj në përpikmëri këtë Politikë të Privatësisë në lidhje me të dhënat tuaja personale.

Siguria

Ne mbrojmë të dhënat tuaja duke përdorur masa të larta teknike fizike dhe administrative të sigurisë me qëllim të minimizimit të rrezikut nga ndonjë humbje, keqpërdorim, qasje e paautorizuar, zbulim dhe ndryshim. Disa nga masat mbrojtëse që ne përdorim janë firewalls dhe enkriptimi i të dhënave dhe nivele të larta të kontrollit dhe autorizimeve për qasje në të dhënat tuaja personale. Nëse besoni se llogaria juaj është abuzuar, ju lutemi kontaktoni menjëherë përmes e-mailit info@planetaccounting.org

Praktikat e Privatësisë së Palëve të Treta

Kjo Politikë e Privatësisë adreson vetëm përpunimin, përdorimin, transferin, shpalosjen dhe ruajtjen e të dhënave tuaja personale që ne i mbledhim nga ju. Nëse ju shpalosni të dhënat tuaja personale me të tjerët, ose në qoftë se ju jeni drejtuar në një faqe interneti të palës së tretë, do të zbatohen politikat, praktikat dhe njoftimet e tyre të privatësisë.

Ne ju nkurajojmë që para së të hyni në një transaksion apo para zbulimit të të dhënave tuaja personale me partnerin tuaj tregtar të vlerësoni me kujdes politikat e tyre të privatësisë dhe sigurisë.

Sugjerimet dhe Ankesat

Nëse ju keni ndonjë pyetje, sugjerim apo ankesë për këtë Politikë të Privatësisë, apo në lidhje me të drejtën tuaj të privatësisë dhe mbrojtjen e të dhënave tuaja personale ju mund të na kontaktoni përmes e-mailit info@planetaccounting.org

Ndryshimet në këtë dokument të Politikave të Privatesise

Ne mund ta revidojme kohe pas kohe këtë politikë të privatësisë. Versioni më i përditesuar do të rregulloje procesimin tonë të informative tuaja personale dhe gjithmonë do të jetë i publikuar në www.planetaccounting.org/www/privacy_policy. Nëse bëjmë ndryshime në këtë politikë, që sipas vlerësimit tonë është me peshë ne do të ju njoftojmë përmes faqes tonë në facebook ose email. Cila do mënyrë që përdoret për njoftim është zyrtare. Duke vazhduar të qaseni apo përdorni sherbimet pasi që keto ndryshime të hyjne në fuqi ju pajtoheni me përditësimet e kryera.

Ndryshimet në këtë dokument të Politikave të Privatesise

Ne mund ta revidojme kohe pas kohe këtë politikë të privatësisë. Versioni më i përditesuar do të rregulloje procesimin tonë të informative tuaja personale dhe gjithmonë do të jetë i publikuar në www.planetaccounting.org/www/privacy_policy. Nëse bëjmë ndryshime në këtë politikë, që sipas vlerësimit tonë është me peshë ne do të ju njoftojmë përmes faqes tonë në facebook ose email. Cila do mënyrë që përdoret për njoftim është zyrtare. Duke vazhduar të qaseni apo përdorni sherbimet pasi që keto ndryshime të hyjne në fuqi ju pajtoheni me përditësimet e kryera.

KY DOKUMENT ËSHTË NJË MARRËDHËNIE JURIDIKE MES JUSH APO ENTITETIT (SHOQËRISË) QË PËRFAQËSONI (në tekstin e mëtejmë "Ju" ose "Tuaj") DHE SHOQËRISË ‘PLANET ACCOUNTING’ L.L.C. (në tekstin e mëtejmë tutje "Planet Accounting’’) që mbulon kushtet e përdorimit të platëformes softuerike online ‘Planet Accounting’ dhe bashkëpunimit të ndërsjelltë mes palëve.

Pjesë e kësaj Marrëveshjeje

Kjo Marrëveshje përbëhet nga termat dhe kushtet e mëposhtme (këtu e tutje "Kushtet e Përgjithshme") dhe termat dhe kushtet e tjera, nëse ka, specifike për përdorimin e Shërbimeve individuale (këtu e tutje "Kushtet specifike të shërbimit"). Kushtet e përgjithshme dhe termat specifikë të shërbimit quhen kolektivisht si "Kushte". Në rast të një konflikti midis kushteve të përgjithshme dhe kushteve specifike të shërbimit, termat specifikë të shërbimit do të mbizotërojnë.

Pranimi i kushteve

Përdoruesi (ju) duhet të jeni në moshës ligjore për të lidhur një marrëveshje detyruese në mënyrë që të pranoni Kushtet. Nëse nuk pajtoheni me Kushtet e Përgjithshme, mos përdorni asnjë nga Shërbimet tona. Nëse jeni dakord me Kushtet e Përgjithshme dhe nuk jeni dakord me ndonjë Kushtet Specifike të Shërbimit, mos përdorni Shërbimin përkatës. Ju mund të pranoni Kushtet duke kontrolluar një kuti kontrolluese ose duke klikuar në një buton që tregon pranimin tuaj të kushteve ose duke përdorur në të vërtetë Shërbimet.

Përshkrimi i shërbimit

Ne ofrojmë një sërë shërbimesh për bashkëpunim dhe menaxhim në internet duke përfshirë përpunuesin e fjalëve, spreadsheet, mjetin e prezantimit, krijuesin e aplikacionit të bazës së të dhënave, klientin e-mail, klientin chat, organizatorin, aplikimin për menaxhimin e marrëdhënieve me klientët dhe aplikimin e menaxhimit të projektit ("Shërbimi" ose "Shërbimet").

Ju mund të përdorni Shërbimet për përdorimin tuaj personal dhe të biznesit ose për qëllime të biznesit të brendshëm në organizatën që ju përfaqësoni. Ju mund të lidheni me Shërbimet duke përdorur çdo shfletues të Internetit të mbështetur nga Shërbimet. Ju jeni përgjegjës për marrjen e aksesit në Internet dhe pajisjet e nevojshme për të përdorur Shërbimet. Ju mund të krijoni dhe modifikoni përmbajtjen me llogarinë tuaj të përdoruesit dhe nëse vendosni ta bëni atë, ju mund të publikoni dhe shpërndani një përmbajtje të tillë.

Abonimi në Beta Service

Ne mund të ofrojmë disa Shërbime si shërbime beta të mbyllura ose të hapura ("Beta Service" ose "Beta Services") me qëllim të testimit dhe vlerësimit. Ju pranoni që ne kemi autoritetin dhe diskrecionin e vetëm për të përcaktuar periudhën e kohës për testimin dhe vlerësimin e Beta Services. Ne do të jemi vlerësuesi i vetëm i suksesit të testimit të tillë dhe vendimit, nëse ka, të ofrojmë Shërbimet Beta si shërbime tregtare.

Ju nuk do të keni asnjë detyrim të merrni një abonim për të përdorur çdo shërbim të paguar si rezultat i pajtimit tuaj në çdo Shërbim Beta. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim plotësisht ose pjesërisht, në çdo kohë dhe herë pas here, përkohësisht ose përgjithmonë, cilëndo nga Shërbimet Beta me ose pa njoftim për ju. Ju pranoni që ‘Planet Accounting’ nuk do të jetë përgjegjës ndaj jush ose ndaj ndonjë pale të tretë për ndonjë dëm që lidhet me, që lind nga, ose shkaktuar nga modifikimi, pezullimi ose ndërprerja e ndonjë prej Shërbimeve Beta për ndonjë arsye.

Regjistrimi i përdoruesit

Ju duhet të regjistroheni në një llogari të përdoruesit duke siguruar të gjithë informacionin e kërkuar për të hyrë ose përdorur Shërbimet. Nëse përfaqësoni një organizatë dhe dëshironi të përdorni Shërbimet për përdorim të brendshëm të korporatave, ne ju rekomandojmë që ju dhe të gjithë përdoruesit e tjerë nga organizata juaj të regjistroheni në llogaritë e përdoruesve duke siguruar informacionin tuaj të kontaktit të korporatës.

Në veçanti, ne ju rekomandojmë të përdorni adresën tuaj të korporatës. Ju pranoni të: a) siguroni informacion të vërtetë, të saktë, aktual dhe të plotë për veten tuaj siç regjistrohen gjatë procesit të regjistrimit; dhe b) mirëmbani dhe azhurnoni menjëherë informacionin e dhënë gjatë regjistrimit për ta mbajtur atë të vërtetë, të saktë, aktual dhe të plotë. Nëse siguroni ndonjë informacion që është i pavërtetë, i pasaktë, i vjetëruar ose jo i plotë, ose nëse ‘Planet Accounting’ ka arsye të arsyeshme për të dyshuar se një informacion i tillë është i pavërtetë, i pasaktë, i vjetëruar ose jo i plotë, ‘Planet Accounting’ rezervon të drejtën e mbylljes së llogarisë tuaj të përdoruesit dhe të refuzojë përdorimin aktual ose të ardhshëm të cilindo ose të gjitha Shërbimet.

Llogaritë dhe administratorët

Kur regjistroheni për një llogari për organizatën tuaj, mund të specifikoni një ose më shumë administratorë. Administratorët do të kenë të drejtë të konfigurojnë Shërbimet bazuar në kërkesat tuaja dhe të menaxhojnë përdoruesit fundorë në llogarinë tuaj të organizatës. Nëse llogaria juaj e organizatës është krijuar dhe konfiguruar në emrin tuaj nga një palë e tretë, ka të ngjarë që një palë e tretë të ketë marrë rolin e administratorit për organizatën tuaj. Sigurohuni që të lidhni një marrëveshje të përshtatshme me një palë të tretë duke specifikuar rolet dhe kufizimet e palëve të tilla si administrator i llogarisë tuaj të organizatës.

Ju jeni përgjegjës për i) sigurimin e konfidencialitetit të fjalëkalimit të llogarisë tuaj të organizatës, ii) emërimin e personave kompetent si administratorë për administrimin e llogarisë tuaj të organizatës, dhe iii) sigurimin që të gjitha aktivitetet që ndodhin në lidhje me llogarinë tuaj të organizatës pajtohen me këtë Marrëveshje. Ju e kuptoni që ‘Planet Accounting’ nuk është përgjegjës për administrimin e llogarisë dhe menaxhimin e brendshëm të Shërbimeve për ju.

Ju jeni përgjegjës për të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të siguruar që organizata juaj të mos humbasë kontrollin e llogarive të administratorit. Ju mund të specifikoni një proces që duhet të ndiqet për rikuperimin e kontrollit në rast të humbjes së tillë të kontrollit të llogarive të administratorit, duke dërguar një email në info@planetaccounting.com, me kusht që procesi të jetë i pranueshëm për Planet Accounting.

Në mungesë të ndonjë procesi të specifikuar të rimëkëmbjes së llogarisë së administratorit, Planet Accounting mund të sigurojë kontrollin e një llogarie administratori tek një individ që siguron një provë të kënaqshme për Planet Accounting duke demonstruar autorizimin për të vepruar në emër të organizatës. Ju pranoni të mos e konsideroni Planet Accounting përgjegjës për pasojat e çdo veprimi të ndërmarrë nga Planet Accounting me mirëbesim në këtë drejtim.

Komunikimet nga ‘Planet Accounting’

Shërbimi mund të përfshijë disa komunikime nga ‘Planet Accounting’, siç janë njoftimet e shërbimit, mesazhet administrative, etj. Ju e kuptoni që këto komunikime do të konsiderohen pjesë e përdorimit të Shërbimeve. Si pjesë e politikës sonë për t'ju siguruar privatësinë e plotë, ne gjithashtu ju ofrojmë mundësinë që të mos pranoni të merrni gazetat nga ne. Sidoqoftë, nuk do të jeni në gjendje të hiqni dorë nga marrja e njoftimeve të shërbimit dhe mesazheve administrative.

Ankesat

Nëse marrim një ankesë nga cilido person kundër jush në lidhje me aktivitetet tuaja si pjesë e përdorimit të Shërbimeve, ne do ta përcjellim ankesën në adresën kryesore të postës elektronike të llogarisë tuaj të përdoruesit. Ju duhet t'i përgjigjeni ankuesit direkt brenda 10 ditëve nga marrja e ankesës së dërguar nga ne dhe të kopjoni ‘Planet Accounting’ në komunikim. Nëse nuk i përgjigjeni ankuesit brenda 10 ditëve nga data e emailit tonë për ju, ne mund t'ua zbulojmë emrin dhe informacionin e kontaktit ankuesit për t'i mundësuar ankuesit që të ndërmarrë veprime juridike kundër jush. Ju e kuptoni që dështimi juaj për t'iu përgjigjur ankesës së dërguar brenda afatit prej 10 ditësh do të interpretohet si pëlqimi juaj për zbulimin e emrit tuaj dhe informacionin e kontaktit nga ‘Planet Accounting’ ankuesit.

Tarifat dhe Pagesat

 • Shërbimet janë në dispozicion sipas planeve të tarifave (pajtimeve) me kohëzgjatje të ndryshme.
 • Pagesat për planet e pajtimit me kohëzgjatje më pak se një vit mund të bëhen vetëm me transferta bankare apo pagesa përmes kartës së kreditit. Abonimi juaj do të përtërihet automatikisht në fund të çdo periudhe abonimi nëse nuk e zbritni planin tuaj të pajtimit të paguar në një plan të ndryshëm ose nuk na informoni se nuk dëshironi të rinovoni pajtimin.
 • Në kohën e rinovimit automatik, tarifa e pajtimit do të ngarkohet përmes Faturës apo në Kartën e Kreditit e përdorur për herë të fundit nga ju. Ne ju ofrojmë mundësinë e ndryshimit të detajeve nëse dëshironi që pagesa për rinovimin të bëhet përmes transfertës bankare apo një Karte Kredie të ndryshme. Nëse nuk dëshironi të rinovoni pajtimin, duhet të na informoni të paktën tridhjetë (30) ditë para datës së rinovimit.
 • Nëse nuk e keni shkarkuar ndonjë plan të ri (ndryshëm) dhe nëse nuk na keni njoftuar se nuk dëshironi të rinovoni abonimin, do të supozohet se keni autorizuar ‘Planet Accounting’ për të ngarkuar tarifën e pajtimit përmes Faturës apo në Kartën e Kredisë të përdorur së fundmi nga ju. Ju lutemi klikoni këtu për të ditur më shumë rreth pakove të tarifave (pajtimit) përfshi edhe politikës sonë të Rimbursimit.
 • Herë pas here, ne mund të ndryshojmë çmimin e çdo pakoje (shërbimi) ose pagese për përdorimin e Shërbimeve që aktualisht janë në dispozicion. Rritje e tarifave nuk do të zbatohet deri në skadimin e ciklit tuaj të faturimit.
 • Ju nuk do të paguani për të përdorur ndonjë shërbim nëse nuk keni zgjedhur një plan të pajtimit me pagesë.

Kufizimet në përdorim

Përveç të gjitha termeve dhe kushteve të tjera të kësaj Marrëveshjeje, ju nuk do të:

 • Transferoni Shërbimet ose ndryshe t'i vendosni në dispozicion dhe përdorim për çdo palë të tretë;
 • Të siguroni ndonjë shërbim të bazuar në Shërbime pa lejen paraprake me shkrim;
 • Të përdorin lidhjet e palëve të treta me faqet pa rënë dakord me termat dhe kushtet e tyre në internet;
 • Postoni lidhje në faqet e palëve të treta ose përdorni logon e tyre, emrin e kompanisë, etj. pa lejen e tyre të mëparshme me shkrim;
 • Publikoni çdo informacion personal ose konfidencial, që i përket çdo personi ose entiteti pa marrë pëlqimin nga një person ose entitet i tillë;
 • Përdorni Shërbimet në çfarëdo mënyre që mund të dëmtojnë, çaktivizojnë, mbingarkojnë, dëmtojnë ose dëmtojnë çdo server, rrjet, sistem kompjuterik, burim të ‘Planet Accounting’;
 • Shkel çdo ligj të zbatueshëm kombëtar ose ndërkombëtar; dhe
 • Krijoni një identitet të rremë për të mashtruar çdo person në lidhje me identitetin ose origjinën e çdo komunikimi.

‘Spamming’ dhe veprimtaritë e paligjshme

Ju pranoni të jeni vetëm përgjegjës për përmbajtjen e transmetimeve tuaja përmes Shërbimeve. Ju pranoni të mos përdorni Shërbimet për qëllime të paligjshme ose për transmetimin e materialit që është i kundërligjshëm, shpifës, ngacmues, shpifës, privues ndaj intimitetit të dikujt, abuziv, kërcënues, i dëmshëm, vulgar, pornografik, i pahijshëm, ose është ndryshe kundërshtues, fyen ndjenjat fetare, promovon racizmin, përmban viruse ose kod keqdashës, ose atë që shkel ose mund të shkel pronësinë intelektuale ose të drejtat e tjera të një tjetri.

Ju pranoni të mos përdorni Shërbimet për transmetimin e "postës së hedhur", "spam", "phishing" ose shpërndarje masive të pakërkuar të postës elektronike. Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë qasjen tuaj në Shërbime nëse ekzistojnë arsye të arsyeshme për të besuar se ju keni përdorur Shërbimet për çdo veprimtari të paligjshme ose të paautorizuar.

Politika joaktive e llogarive të përdoruesve

Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë llogaritë e përdoruesve të papaguara që janë joaktive për një periudhë të vazhdueshme prej 120 ditësh. Në rast të një përfundimi të tillë, të gjitha të dhënat që lidhen me një llogari të tillë përdoruesi do të fshihen. Ne do t'ju ofrojmë njoftim paraprak për ndërprerjen e tillë dhe opsionin për të kopjuar të dhënat tuaja.

Politika e fshirjes së të dhënave mund të zbatohet në lidhje me cilindo ose të gjitha Shërbimet. Shërbim do të konsiderohet një shërbim i pavarur dhe i veçantë me qëllim të llogaritjes së periudhës së pasivitetit. Me fjalë të tjera, aktiviteti në një nga Shërbimet nuk është i mjaftueshëm për ta mbajtur llogarinë e përdoruesit tuaj në një Shërbim tjetër aktiv. Në rast të llogarive me më shumë se një përdorues, nëse të paktën një prej përdoruesve është aktiv, llogaria nuk do të konsiderohet si joaktive.

Pronësia e të dhënave

Ne respektojmë të drejtën tuaj për pronësi të përmbajtjes së krijuar ose ruajtur nga ju. Ju zotëroni përmbajtjen e krijuar ose ruajtur nga ju. Nëse nuk lejohet posaçërisht nga ju, përdorimi juaj i Shërbimeve nuk i jep ‘Planet Accounting’ të drejtën e përdorimit, riprodhimit, përshtatjes, modifikimit, botimit ose shpërndarjes së përmbajtjes së krijuar nga ju ose e ruajtur në llogarinë tuaj të përdoruesit për tregtinë, marketingun e ‘Planet Accounting’ ose ndonjë qëllim të ngjashëm.

Por ju i jepni leje ‘Planet Accounting’ për të hyrë, kopjuar, shpërndarë, ruajtur, transmetuar, riformatuar, shfaqur publikisht dhe për të kryer verifikime të përmbajtjes së llogarisë tuaj vetëm ashtu siç kërkohet me qëllim të ofrimit të Shërbimeve për ju.

Shembuj skedarësh dhe aplikimesh

‘Planet Accounting’ mund të sigurojë skedarë mostër dhe aplikacione me qëllim demonstrimin e mundësisë së përdorimit të Shërbimeve në mënyrë efektive për qëllime specifike. Informacioni i përfshirë në çdo skedar të tillë mostër dhe aplikacione përbëhet nga të dhëna të rastit. ‘Planet Accounting’ nuk jep asnjë garanci, të shprehur apo të nënkuptuar, për sa i përket saktësisë, dobisë, tërësisë ose besueshmërisë së informacionit ose skedarëve dhe aplikacioneve të mostrës.

Refuzimi i garancive

ju e kuptoni shprehimisht dhe pranoni që përdorimi i shërbimeve është në rrezikun tuaj. shërbimet ofrohen mbi një bazë ‘ashtu siq janë në dispozicion’. ‘planet accounting’ mohon në mënyrë të shprehur të gjitha garancitë e çdo lloji, qoftë të shprehura apo të nënkuptuara, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, garancitë e nënkuptuara të tregtimit dhe përshtatshmërisë për një qëllim të veçantë.

‘Planet Accounting’ nuk garanton që shërbimet do të jenë të pandërprera, në kohë, të sigurta ose pa gabime. përdorimi i çdo materiali të shkarkuar ose marrë nga përdorimi i shërbimeve do të jetë në diskrecionin dhe rrezikun tuaj dhe ju do të jeni përgjegjës vetëm për çdo dëmtim të sistemit tuaj kompjuterik, telefon celular, pajisje pa tel ose të dhëna që vijnë nga përdorimi i shërbimeve ose shkarkimi i ndonjë materiali të tillë. asnjë këshillë apo informacion, qoftë me shkrim apo me gojë, i marrë nga ju nga ‘planet accounting’, punonjësit ose përfaqësuesit e saj nuk do të krijojnë asnjë garanci që nuk shprehet shprehimisht në terma

Refuzimi i garancive

ju e kuptoni shprehimisht dhe pranoni që përdorimi i shërbimeve është në rrezikun tuaj. shërbimet ofrohen mbi një bazë ‘ashtu siq janë në dispozicion’. ‘planet accounting’ mohon në mënyrë të shprehur të gjitha garancitë e çdo lloji, qoftë të shprehura apo të nënkuptuara, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, garancitë e nënkuptuara të tregtimit dhe përshtatshmërisë për një qëllim të veçantë.

‘Planet Accounting’ nuk garanton që shërbimet do të jenë të pandërprera, në kohë, të sigurta ose pa gabime. përdorimi i çdo materiali të shkarkuar ose marrë nga përdorimi i shërbimeve do të jetë në diskrecionin dhe rrezikun tuaj dhe ju do të jeni përgjegjës vetëm për çdo dëmtim të sistemit tuaj kompjuterik, telefon celular, pajisje pa tel ose të dhëna që vijnë nga përdorimi i shërbimeve ose shkarkimi i ndonjë materiali të tillë. asnjë këshillë apo informacion, qoftë me shkrim apo me gojë, i marrë nga ju nga ‘planet accounting’, punonjësit ose përfaqësuesit e saj nuk do të krijojnë asnjë garanci që nuk shprehet shprehimisht në terma

Kufizimi i përgjegjësisë

Ju pranoni që ‘Planet Accounting’, në asnjë rast, të mos jetë përgjegjës për ndonjë humbje apo dëmtim pasues, incidental, indirekt, të veçantë, ndëshkues ose çfarëdo tjetër ose për humbjen e fitimeve të biznesit, ndërprerjen e biznesit, dështimin e kompjuterit, humbjen e informacionit të biznesit ose ndonjë tjetër, humbje që rrjedhin nga ose shkaktohet nga përdorimi ose pamundësia juaj për të përdorur shërbimin, edhe nëse ‘Planet Accounting’ është këshilluar për mundësinë e një dëmi të tillë, në asnjë rast nuk do të jetë përgjegjësia e plotë e ‘Planet Accounting’ ndaj jush në lidhje me ndonjë shërbim, qoftë i drejtpërdrejtë apo i tërthortë, të tejkalojë tarifat e paguara nga ju për një shërbim të tillë.

Dëmshpërblimi

Ju pranoni ta dëmshpërbleni dhe të mbani të padëmtuar ‘Planet Accounting’, zyrtarët e tij, drejtorët, punonjësit, furnitorët dhe bashkëpunëtorët, nga dhe kundër çdo humbjeje, dëmshpërblimi, gjobitje dhe shpenzime (përfshirë tarifat dhe kostot e avokatit) që rrjedhin nga apo lidhen me ndonjë pretendim që keni nga përdorimi i Shërbimeve në shkelje të të drejtave të një pale tjetër, në kundërshtim me ndonjë ligj, në shkelje të ndonjë dispozite të Kushteve ose ndonjë pretendim tjetër që lidhet me përdorimin tuaj të Shërbimeve, përveç kur përdorimi i tillë është i autorizuar në formë të dokumentuar nga ana e ‘Planet Accounting’.

Pezullimi dhe Ndërprerja

Ne mund të pezullojmë llogarinë tuaj të përdoruesit ose të çaktivizojmë përkohësisht hyrjen në një pjesë ose pjesë të ndonjë Shërbimi në rast të ndonjë aktiviteti të dyshuar të paligjshëm, periudha të zgjatura të mosveprimit ose kërkesave nga zbatimi i ligjit ose agjencive të tjera qeveritare. Kundërshtimet për pezullimin ose çaktivizimin e llogarive të përdoruesve duhet të bëhen në legal@planetaccounting.com brenda tridhjetë (30) ditësh nga njoftimi për pezullimin. Ne mund të mbyllim një llogari të përdoruesit të pezulluar pas tridhjetë ditësh. Ne gjithashtu do të përfundojmë llogarinë tuaj të përdoruesit sipas kërkesës tuaj.

Për më tepër, ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim llogarinë tuaj të përdoruesit dhe të mohojmë Shërbimet me besim të arsyeshëm se ju keni shkelur Kushtet dhe për të ndërprerë hyrjen tuaj në çdo Shërbim Beta në rast të çështjeve teknike të papritura ose ndërprerjes së Shërbimit Beta. Ju keni të drejtë të ndërpresni llogarinë tuaj të përdoruesit nëse ‘Planet Accounting’ shkel detyrimet e tij në bazë të këtyre Kushteve dhe në një rast të tillë, ju do të keni të drejtë për kthim përllogaritjeve (prorated) të çdo pagese parapaguar. Përfundimi i llogarisë së përdoruesit do të përfshijë mohimin e hyrjes në të gjitha Shërbimet, fshirjen e informacionit në llogarinë tuaj të përdoruesit siç është adresa juaj e emailit dhe fjalëkalimi dhe fshirja e të gjitha të dhënave në llogarinë tuaj të përdoruesit.

Përfundimi i kushteve të shërbimit

Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me këtë Marrëveshje, ju lutemi na kontaktoni në info@planetaccounting.com

Privacy Policy

Effective date: April 13, 2019

Planet Accounting LLC ("us", "we", or "our") operates the https://www.planetaccounting.org website and the Sale Agent - Planet Accounting mobile application (the "Service").

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data.

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions.

Information Collection And Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.

Types of Data Collected

Personal Data

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you ("Personal Data"). Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Email address
 • First name and last name
 • Address, State, Province, ZIP/Postal code, City
 • Cookies and Usage Data

Usage Data

We may also collect information that your browser sends whenever you visit our Service or when you access the Service by or through a mobile device ("Usage Data").

This Usage Data may include information such as your computer's Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When you access the Service by or through a mobile device, this Usage Data may include information such as the type of mobile device you use, your mobile device unique ID, the IP address of your mobile device, your mobile operating system, the type of mobile Internet browser you use, unique device identifiers and other diagnostic data.

Tracking & Cookies Data

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and hold certain information.

Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Tracking technologies also used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use:

 • Session Cookies. We use Session Cookies to operate our Service.
 • Preference Cookies. We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings.
 • Security Cookies. We use Security Cookies for security purposes.

Use of Data

Planet Accounting LLC uses the collected data for various purposes:

 • To provide and maintain the Service
 • To notify you about changes to our Service
 • To allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so
 • To provide customer care and support
 • To provide analysis or valuable information so that we can improve the Service
 • To monitor the usage of the Service
 • To detect, prevent and address technical issues

Transfer Of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

If you are located outside Albania and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to Albania and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

Planet Accounting LLC will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

Disclosure Of Data

Legal Requirements

Planet Accounting LLC may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • To comply with a legal obligation
 • To protect and defend the rights or property of Planet Accounting LLC
 • To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • To protect the personal safety of users of the Service or the public
 • To protect against legal liability

Security Of Data

The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service ("Service Providers"), to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Analytics

We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Service.

 • Google Analytics

  Google Analytics is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website traffic. Google uses the data collected to track and monitor the use of our Service. This data is shared with other Google services. Google may use the collected data to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.

  For more information on the privacy practices of Google, please visit the Google Privacy & Terms web page: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Firebase

  Firebase is analytics service provided by Google Inc.

  You may opt-out of certain Firebase features through your mobile device settings, such as your device advertising settings or by following the instructions provided by Google in their Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en

  We also encourage you to review the Google's policy for safeguarding your data: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. For more information on what type of information Firebase collects, please visit please visit the Google Privacy & Terms web page: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party's site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children's Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 ("Children").

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the "effective date" at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us:

 • By email: info@planetaccounting.org
 • By visiting this page on our website: www.planetaccounting.org

Política de privacidad

Fecha efectiva: April 13, 2019

Planet Accounting LLC ("nosotros", "a nosotros", "nuestro") opera el sitio web https://www.planetaccounting.org y la aplicación móvil Sale Agent - Planet Accounting (en adelante, el "Servicio").

Esta página le informa de nuestras políticas en materia de recopilación, uso y divulgación de datos personales cuando utiliza nuestro Servicio y de las opciones de las que dispone en relación con esos datos. Our Privacy Policy for Planet Accounting LLC is created with the help of the Free Privacy Policy Generator.

Utilizamos sus datos para prestarle el Servicio y mejorarlo. Al utilizar el Servicio, usted acepta la recopilación y el uso de información de conformidad con esta política. A menos que esta Política de privacidad defina lo contrario, los términos utilizados en ella tienen los mismos significados que nuestros Términos y Condiciones.

Definiciones

 • Servicio

  Servicio significa el sitio web https://www.planetaccounting.org y la aplicación móvil Sale Agent - Planet Accounting operados por Planet Accounting LLC

 • Datos personales

  Datos personales significa los datos sobre una persona física viva que puede ser identificada a partir de esos datos (o con esos datos y otra información de la que dispongamos o probablemente podamos disponer).

 • Datos de uso

  Datos de uso son los datos recopilados automáticamente, generados por el uso del Servicio o por la propia infraestructura del Servicio (por ejemplo, la duración de la visita a una página).

 • Cookies

  Las cookies son pequeños archivos ialmacenados en su dispositivo (ordenador o dispositivo móvil).

Recopilación y uso de la información

Recopilamos diferentes tipos de información con diversas finalidades para prestarle el Servicio y mejorarlo.

Tipos de datos recopilados

Datos personales

Cuando utilice nuestro Servicio, es posible que le pidamos que nos proporcione determinada información personalmente identificable que podrá ser utilizada para contactar con usted o para identificarle ("Datos personales"). La información personalmente identificable puede incluir, entre otras, la siguiente:

 • Dirección de e-mail
 • Nombre y apellidos
 • Dirección, localidad, provincia, código postal, ciudad
 • Cookies y datos de uso

Datos de uso

También podemos recopilar información que envía su dispositivo siempre que visita nuestro Servicio o cuando usted accede al Servicio a través de un dispositivo móvil ("Datos de uso").

Estos Datos de uso pueden incluir información como la dirección del protocolo de Internet de su ordenador (por ejemplo, dirección IP), tipo de navegador, versión del navegador, las páginas que visita de nuestro Servicio, la hora y la fecha de su visita, el tiempo que pasa en esas páginas, identificadores exclusivos de dispositivos y otros datos de diagnóstico.

Cuando accede al Servicio econ un dispositivo móvil, estos Datos de uso pueden incluir información como el tipo de dispositivo móvil que utiliza, el identificador exclusivo de su dispositivo móvil, la dirección de IP de su dispositivo móvil, el sistema operativo de su dispositivo móvil, el tipo de navegador de Internet que utiliza su dispositivo móvil, identificadores exclusivos de dispositivos y otros datos de diagnóstico.

Datos de cookies y seguimiento

Utilizamos cookies y tecnologías de seguimiento similares para rastrear la actividad de nuestro Servicio y mantener determinada información.

Las cookies son archivos con una pequeña cantidad de datos que pueden incluir un identificador exclusivo anónimo. Las cookies son enviadas a su navegador desde un sitio web y se almacenan en su dispositivo. Otras tecnologías de seguimiento también utilizadas son balizas, etiquetas y scripts para recopilar y rastrear la información, así como para mejorar y analizar nuestro Servicio.

Usted puede ordenar a su navegador que rechace todas las cookies o que le avise cuando se envía una cookie. Sin embargo, si no acepta cookies, es posible que no pueda utilizar algunas partes de nuestro Servicio.

Ejemplos de Cookies que utilizamos:

 • Cookies de sesión. Utilizamos Cookies de sesión para operar nuestro Servicio.
 • Cookies de preferencia. Utilizamos Cookies de preferencia para recordar sus preferencias y diversos ajustes.
 • Cookies de seguridad. Utilizamos Cookies de seguridad para fines de seguridad.

Uso de datos

Planet Accounting LLC utiliza los datos recopilados con diversas finalidades:

 • Suministrar y mantener nuestro Servicio
 • Notificarle cambios en nuestro Servicio
 • Permitirle participar en funciones interactivas de nuestro Servicio cuando decida hacerlo
 • Prestar asistencia al cliente
 • Recopilar análisis o información valiosa que nos permitan mejorar nuestro Servicio
 • Controlar el uso de nuestro Servicio
 • Detectar, evitar y abordar problemas técnicos

Transferencia de datos

Su información, incluyendo Datos personales, puede ser transferida a —y mantenida en— ordenadores localizados fuera de su estado, provincia, país u otra jurisdicción gubernamental donde las leyes de protección de datos pueden diferir de las de su jurisdicción.

Si usted se encuentra fuera de Albania y decide facilitarnos información, tenga en cuenta que nosotros transferimos los datos, incluyendo Datos personales, a Albania y que los tratamos allí.

Su aceptación de esta Política de privacidad seguida de su envío de esta información representa que está de acuerdo con dicha transferencia.

Planet Accounting LLC emprenderá todas las medidas razonables necesarias para garantizar que sus datos sean tratados de forma segura y de conformidad con esta Política de privacidad y no se realizará ninguna transferencia de sus Datos personales a una organización o país, salvo que existan unos controles adecuados establecidos incluyendo la seguridad de sus datos y otra información personal.

Divulgación de datos

Requisitos legales

Planet Accounting LLC puede divulgar sus Datos personales de buena fe cuando considere que esta acción es necesaria para lo siguiente:

 • Cumplir una obligación legal
 • Proteger y defender los derechos o bienes de Planet Accounting LLC
 • Prevenir o investigar posibles infracciones en relación con el Servicio
 • Proteger la seguridad personal de usuarios del Servicio o del público
 • Protegerse frente a consecuencias legales

Seguridad de los datos

La seguridad de sus datos es importante para nosotros, pero recuerde que ningún método de transmisión por Internet o método de almacenamiento electrónico resulta 100% seguro. A pesar de que nos esforzamos por utilizar medios comercialmente aceptables para proteger sus Datos personales, no podemos garantizar su seguridad absoluta.

Proveedores de servicios

Podemos contratar a personas físicas y jurídicas terceras para facilitar nuestro Servicio ("Proveedores de servicios"), para que presten el Servicio en nuestro nombre, para que suministren servicios relacionados con el Servicio o para que nos ayuden a analizar cómo se utiliza nuestro Servicio.

Estos terceros tienen acceso a sus Datos personales únicamente para realizar estas tareas en nuestro nombre y están obligados a no divulgarlos ni utilizarlos con ningún otro fin.

Análisis

Podemos utilizar Proveedores de servicios terceros para controlar y analizar el uso de nuestro Servicio.

 • Google Analytics

  Google Analytics es un servicio de analítica web ofrecido por Google que rastrea e informa del tráfico de los sitios web. Google utiliza los datos recopilados para rastrear y controlar el uso de nuestro Servicio. Estos datos son compartidos con otros servicios de Google. Google puede utilizar los datos recopilados para contextualizar y personalizar los anuncios de su propia red de publicidad.

  Para más información sobre las prácticas de privacidad de Google, visite la página web de Privacidad y Condiciones de Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Firebase

  Firebase es un servicio de analítica prestado por Google Inc.

  Puede optar por inhabilitar determinadas características de Firebase a través de la configuración de su dispositivo móvil, como la configuración de la publicidad en el dispositivo, o siguiendo las instrucciones proporcionadas por Google en su Política de privacidad: https://policies.google.com/privacy?hl=en

  Le recomendamos que revise la política de Google de protección de sus datos: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

  Para más información sobre el tipo de información que recopila Firebase, visite la página web de Privacidad y condiciones de Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Enlaces a otros sitios

Nuestro Servicio puede contener enlaces a otros sitios no operados por nosotros. Si hace clic en el enlace de un tercero, será dirigido al sitio de ese tercero. Le recomendamos encarecidamente que revise la Política de privacidad de todos los sitios que visite.

No tenemos ningún control ni asumimos responsabilidad alguna con respecto al contenido, las políticas o prácticas de privacidad de sitios o servicios de terceros.

Privacidad del menor

Nuestro servicio no está dirigido a ningún menor de 18 años (en adelante, "Menor").

No recopilamos de forma consciente información personalmente identificable de menores de 18 años. Si es usted un padre/madre o tutor y tiene conocimiento de que su hijo nos ha facilitado Datos personales, contacte con nosotros. Si tenemos conocimiento de que hemos recopilado Datos personales de menores sin verificación del consentimiento parental, tomamos medidas para eliminar esa información de nuestros servidores.

Cambios en esta Política de privacidad

Podemos actualizar nuestra Política de privacidad periódicamente. Le notificaremos cualquier cambio publicando la nueva Política de privacidad en esta página.

Le informaremos a través del e-mail y/o de un aviso destacado sobre nuestro Servicio antes de que el cambio entre en vigor y actualizaremos la «fecha efectiva» en la parte superior de esta Política de privacidad.

Le recomendamos que revise esta Política de privacidad periódicamente para comprobar si se ha introducido algún cambio. Los cambios en esta Política de privacidad entran en vigor cuando se publican en esta página.

Contacte con nosotros

Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de privacidad, contacte con nosotros:

 • Por e-mail: info@planetaccounting.org
 • Visitando esta página en nuestro sitio web: www.planetaccounting.org

Politique de Confidentialité

Date de prise d'effet: April 13, 2019

Planet Accounting LLC ("nous", "notre", "nos") exploite le site web https://www.planetaccounting.org et l'application mobile Sale Agent - Planet Accounting (ci-après désignés par le terme "Service").

Cette page vous explique nos politiques en matière de collecte, d'utilisation et de communication des données à caractère personnel lorsque vous utilisez notre Service ainsi que les choix qui s'offrent à vous en ce qui concerne ces données. Our Privacy Policy for Planet Accounting LLC is created with the help of the Free Privacy Policy Generator.

Nous utilisons vos données pour fournir et améliorer le Service. En utilisant le Service, vous consentez à la collecte et à l'utilisation d'informations conformément à la présente politique. Sauf définition contraire dans la présente Politique de Confidentialité, les termes utilisés dans la présente Politique de Confidentialité ont la même signification que dans nos Conditions Générales.

Définitions

 • Service

  Par Service on entend le site web https://www.planetaccounting.org et l'application mobile Sale Agent - Planet Accounting exploités par Planet Accounting LLC

 • Données à caractère personnel

  Données à Caractère Personnel désigne des données concernant un individu vivant qui peut être identifié à partir de ces données (ou à partir de ces données et d'autres informations en notre possession ou susceptibles d'entrer en notre possession).

 • Données d'Utilisation

  Les Données d'Utilisation sont recueillies automatiquement et sont générées soit par l'utilisation du Service, soit par l'infrastructure du Service proprement dite (par exemple, durée de consultation d'une page).

 • Cookies

  Les cookies sont de petits fichiers enregistrés sur votre dispositif (ordinateur ou dispositif mobile).

Collecte et utilisation des données

Nous recueillons plusieurs types de données à différentes fins en vue de vous fournir notre Service et de l'améliorer.

Types de données recueillies

Données à Caractère Personnel

Lorsque vous utilisez notre Service, il est possible que nous vous demandions de nous fournir certaines données personnelles nominatives qui peuvent servir à vous contacter ou à vous identifier ("Données à Caractère Personnel"). Les données personnelles nominatives peuvent comprendre, mais de manière non limitative:

 • Adresse e-mail
 • Prénom et nom de famille
 • Adresse, ville, province, état, code postal
 • Cookies et Données d'Utilisation

Données d'Utilisation

Nous pouvons également recueillir les informations que votre navigateur envoie chaque fois que vous consultez notre Service ou que vous accédez au Service par le biais d'un dispositif mobile ("Données d'Utilisation").

Ces Données d'Utilisation peuvent comprendre des informations telles que l'adresse de protocole Internet (c.-à-d. l'adresse IP) de votre ordinateur, le type de navigateur, la version du navigateur, les pages de notre Service que vous consultez, la date et l'heure de votre visite, le temps passé sur ces pages, les identifiants uniques de dispositifs ainsi que d'autres données de diagnostic.

Lorsque vous accédez au Service au moyen d'un dispositif mobile, ces Données d'Utilisation peuvent comprendre des informations telles que le type de dispositif mobile que vous utilisez, l'identifiant unique de votre dispositif mobile, l'adresse IP de votre dispositif mobile, votre système d'exploitation mobile, le type de navigateur Internet mobile que vous utilisez, les identifiants uniques de dispositifs ainsi que d'autres données de diagnostic.

Suivi et données de cookies

Nous avons recours à des cookies et à d'autres technologies de suivi similaires pour effectuer un suivi des activités effectuées dans notre Service, et nous conservons certaines informations.

Les cookies sont des fichiers à faible volume de données pouvant comporter un identifiant unique anonyme. Les cookies sont envoyés à votre navigateur depuis un site web et sont stockés sur votre dispositif. D'autres technologies de suivi telles que les pixels, les balises et les scripts sont également utilisées pour recueillir et suivre des informations et afin d'améliorer et d'analyser notre Service.

Vous pouvez demander à votre navigateur de refuser tous les cookies ou de vous avertir lorsqu'un cookie est envoyé. Toutefois, si vous n'acceptez pas les cookies, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser certains éléments de notre Service.

Exemples de cookies que nous utilisons :

 • Cookies de Session. Nous utilisons des Cookies de Session pour faire fonctionner notre Service.
 • Cookies de Préférences. Nous utilisons des Cookies de Préférences pour mémoriser vos préférences et vos différents paramètres.
 • Cookies de Sécurité. Nous utilisons des Cookies de Sécurité pour des raisons de sécurité.

Utilisation des données

Planet Accounting LLC utilise les données recueillies à des fins diverses:

 • Pour fournir et assurer notre Service
 • Pour vous faire part des changements apportés à notre Service
 • Pour vous permettre d'utiliser les fonctions interactives de notre Service quand vous le souhaitez
 • Pour assurer l'assistance client
 • Pour recueillir des données précieuses ou d'analyses qui nous permettront d'améliorer notre Service
 • Pour contrôler l'utilisation de notre Service
 • Pour détecter, prévenir et régler les problèmes techniques

Transfert des données

Les informations vous concernant, notamment vos Données à Caractère Personnel, peuvent être transférées de votre région, province, pays, ou autre division territoriale vers des ordinateurs – et stockées sur ces derniers – situés à un endroit où la législation relative à la protection des données diffère de celle du territoire où vous résidez.

Si vous résidez hors de/du Albania et que vous choisissez de nous communiquer des informations, sachez que nous transférons les données, y compris les Données à Caractère Personnel, vers le/la Albania et que nous les y traitons.

En acceptant la présente Politique de Confidentialité puis en soumettant ces informations, vous consentez à ce transfert.

Planet Accounting LLC prendra toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour faire en sorte que vos données soient traitées de manière sécurisée et conformément à la présente Politique de Confidentialité et vos Données à Caractère Personnel ne seront transférées vers aucune organisation ni aucun pays à moins que des contrôles adéquats ne soient en place, notamment en ce qui concerne la sécurité de vos données et d'autres données personnelles.

Communication de données

Exigences légales

Planet Accounting LLC peut communiquer vos Données à Caractère Personnel si elle estime de bonne foi que cela est nécessaire pour:

 • S'acquitter d'une obligation légale
 • Protéger et défendre les droits ou les biens de Planet Accounting LLC
 • Prévenir d'éventuels actes répréhensibles ou enquêter sur de tels actes dans le cadre du Service
 • Assurer la sécurité personnelle des utilisateurs du Service ou du public
 • Se protéger contre la responsabilité civile

Sécurité des données

La sécurité de vos données nous tient à cœur. Toutefois, n'oubliez pas qu'aucune méthode de transmission de données par Internet ou méthode de stockage électronique n'est sûre à 100 %. Bien que nous nous efforcions d'utiliser des méthodes commercialement acceptables pour protéger vos Données à Caractère Personnel, nous ne pouvons pas leur garantir une sécurité absolue.

Prestataires de services

Nous pouvons faire appel à des sociétés tierces et à des tierces personnes pour faciliter la prestation de notre Service ("Prestataires de Services"), assurer le Service en notre nom, assurer des services liés au Service ou nous aider à analyser la façon dont notre Service est utilisé.

Ces tiers n'ont accès à vos Données à Caractère Personnel que pour effectuer ces tâches en notre nom et il leur est interdit de les communiquer ou de les utiliser à quelle qu'autre fin.

Analyses

Nous pouvons faire appel à des Prestataires de Services tiers pour surveiller et analyser l'utilisation de notre Service.

 • Google Analytics

  Google Analytics est un service d'analyse web proposé par Google qui assure le suivi du trafic d'un site web et en rend compte. Google utilise les données recueillies pour suivre et surveiller l'utilisation de notre Service. Ces données sont partagées avec d'autres services Google. Google peut utiliser les données recueillies pour contextualiser et personnaliser les annonces de son propre réseau publicitaire.

  Pour plus de précisions sur les pratiques de confidentialité de Google, merci de consulter la page web Protection de la vie privée et conditions de Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Firebase

  Firebase est un service d'analyse fourni par Google Inc.

  Vous pouvez refuser certaines fonctionnalités de Firebase en utilisant les paramètres de votre dispositif mobile, par exemple ses paramètres publicitaires, ou en suivant les instructions qui figurent dans la politique de confidentialité de Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

  Nous vous encourageons également à consulter la politique de Google relative à la protection de vos données: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

  Pour plus de précisions sur le type de données recueillies par Firebase, merci de consulter la page web Protection de la vie privée et conditions de Google https://policies.google.com/privacy?hl=en

Liens pointant vers d'autres sites

Il se peut que notre Service contienne des liens pointant vers d'autres sites que nous n'exploitons pas. Si vous cliquez sur un lien de tiers, vous serez redirigé vers le site de ce tiers. Nous vous recommandons vivement d'examiner la politique de confidentialité de chacun des sites que vous consultez.

Nous n'avons aucun contrôle sur le contenu, les politiques ou pratiques de confidentialité des sites ou services de tiers et déclinons toute responsabilité en ce qui les concerne.

Vie privée des enfants

Notre Service ne s'adresse pas aux personnes de moins de 18 ans ("Enfants").

Nous ne recueillons pas sciemment de données personnelles nominatives auprès de personnes de moins de 18 ans. Si vous êtes un parent ou un tuteur et que vous savez que votre Enfant nous a communiqué des Données à Caractère Personnel, veuillez nous contacter. Si nous apprenons que nous avons recueilli des Données à Caractère Personnel auprès d'enfants sans vérifier s'il y a consentement parental, nous faisons le nécessaire pour supprimer ces informations de nos serveurs.

Modifications de la présente Politique de Confidentialité

Nous nous réservons le droit d'actualiser notre Politique de Confidentialité de temps à autre. Nous vous informerons de toute modification en publiant la nouvelle Politique de Confidentialité sur cette page.

Avant que la modification ne prenne effet, nous vous en informerons par e-mail et/ ou en plaçant un avis bien en vue dans notre Service et nous actualiserons la "date de prise d'effet" qui figure en haut de la présente Politique de Confidentialité.

Nous vous conseillons de consulter la présente Politique de Confidentialité périodiquement pour prendre connaissance de toute modification. Les modifications apportées à la présente Politique de Confidentialité prennent effet lorsqu'elles sont publiées sur cette page.

Nous contacter

Pour toute question relative à la présente Politique de Confidentialité, veuillez nous contacter:

 • Par courrier électronique: info@planetaccounting.org
 • En consultant cette page sur notre site web: www.planetaccounting.org

Datenschutz-Richtlinie

Datum des Inkrafttretens: April 13, 2019

Planet Accounting LLC ("wir", "uns", "unser" usw.) betreibt die Website https://www.planetaccounting.org und die mobile App Sale Agent - Planet Accounting (nachstehend als "Dienst" bezeichnet).

Diese Seite enthält Informationen zu der Art und Weise, auf welche wir personenbezogene Daten erfassen, nutzen und offenlegen, wenn Sie unseren Dienst nutzen, sowie zu den Optionen, die Ihnen im Zusammenhang mit diesen Daten zur Verfügung stehen. Our Privacy Policy for Planet Accounting LLC is created with the help of the Free Privacy Policy Generator.

Wir nutzen Ihre Daten zur Bereitstellung und Verbesserung unseres Dienstes. Durch Inanspruchnahme des Dienstes erklären Sie sich mit der Erfassung und Nutzung von Daten durch uns nach Maßgabe dieser Richtlinie einverstanden. Soweit in dieser Datenschutz-Richtlinie nicht jeweils etwas anderes angegeben ist, kommt den in dieser Datenschutz-Richtlinie vorkommenden Begriffen jeweils dieselbe Bedeutung zu, die diesen in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Terms and Conditions) zugewiesen wurde.

Begriffsbestimmungen

 • Dienst

  Der Dienst ist die von dem Planet Accounting LLC betriebene Website https://www.planetaccounting.org und mobile App Sale Agent - Planet Accounting.

 • Personenbezogene Daten

  Personenbezogene Daten sind Daten, die sich auf eine lebende Person beziehen, welche anhand dieser Daten (bzw. anhand dieser Daten in Kombination mit weiteren Informationen, die sich bereits in unserem Besitz befinden oder mit Wahrscheinlichkeit in unseren Besitz gelangen werden) identifizierbar ist.

 • Nutzungsdaten

  Nutzungsdaten sind Daten, die automatisch im Rahmen der Nutzung des Dienstes oder innerhalb der Dienstinfrastruktur selbst (beispielsweise für die Dauer eines Seitenbesuchs) erfasst werden.

 • Cookies

  Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Gerät (Computer oder mobiles Endgerät) gespeichert werden.

Erfassung und Nutzung von Daten

Wir erfassen verschiedene Arten von Daten für eine Reihe von Zwecken, um den Dienst, den wir Ihnen zur Verfügung stellen, zu verbessern.

Arten der erfassten Daten

Personenbezogene Daten

Im Rahmen der Nutzung unseres Dienstes bitten wir Sie gegebenenfalls um die Zurverfügungstellung bestimmter persönlich identifizierbarer Daten, die wir dazu nutzen, um Sie zu kontaktieren oder zu identifizieren ("personenbezogene Daten"). Persönlich identifizierbare Daten umfassen beispielsweise folgende Daten (sind jedoch nicht auf diese beschränkt):

 • E-Mail-Adresse
 • Vorname und Nachname
 • Adresse, Staat, Provinz, Postleitzahl, Ort
 • Cookies und Nutzungsdaten

Nutzungsdaten

Wie können außerdem solche Daten erfassen, die Ihr Browser jedes Mal dann versendet, wenn Sie unseren Dienst besuchen oder mittels oder anhand eines mobilen Endgeräts auf unseren Dienst zugreifen ("Nutzungsdaten").

Diese Nutzungsdaten umfassen gegebenenfalls die Internet-Protocol-Adresse (IP-Adresse) Ihres Computers, Ihren Browsertyp, Ihre Browserversion, die von Ihnen innerhalb unseres Dienstes besuchten Seiten, den Zeitpunkt und das Datum Ihres Besuchs, die Gesamtverweildauer auf den betreffenden Seiten, individuelle Geräteidentifikationsmerkmale und weitere Diagnostikdaten.

Wenn Sie auf unseren Dienst mithilfe eines mobilen Endgeräts zugreifen, umfassen diese Daten gegebenenfalls unter anderem den Typ des von Ihnen genutzten mobilen Endgeräts, Ihre individuelle Geräteidentifikation, die IP-Adresse Ihres mobilen Endgeräts, Ihr mobiles Betriebssystem, den Typ des von Ihnen genutzten mobilen Internetbrowsers, individuelle Geräteidentifikationsmerkmale und weitere Diagnostikdaten.

Tracking & Cookies

Wir setzen Cookies und ähnliche Tracking-Technologien zur Überwachung der Aktivität innerhalb unseres Dienstes ein und speichern in diesem Zusammenhang bestimmte Daten.

Cookies sind Dateien mit einem geringen Datenumfang, wie zum Beispiel anonyme einzigartige Identifikatoren. Cookies werden von einer Website an Ihren Browser gesendet und auf Ihrem Gerät gespeichert. Die sonstigen von uns eingesetzten Tracking-Technologien sind so genannte Beacons, Tags und Scripts und dienen der Erfassung und Nachverfolgung von Daten sowie der Verbesserung und Analyse unseres Dienstes.

Sie können in den Einstellungen Ihres Browsers bestimmen, ob Sie alle Cookies ablehnen oder nur bestimmte Cookies akzeptieren möchten. Falls Sie jedoch die Annahme von Cookies verweigern, können Sie gegebenenfalls Teile unseres Dienstes nicht in Anspruch nehmen.

Beispiele für von uns eingesetzte Cookies:

 • Sitzungs-Cookies. Wir setzen Sitzungs-Cookies für den Betrieb unseres Dienstes ein.
 • Präferenz-Cookies. Wir setzen Präferenz-Cookies ein, um Ihre Präferenzen und verschiedenen Einstellungen zu speichern.
 • Sicherheits-Cookies. Wir setzen Sicherheits-Cookies für Sicherheitszwecke ein.

Datennutzung

Wir bei Planet Accounting LLC nutzen die erfassten Daten für verschiedene Zwecke, beispielsweise um:

 • Ihnen unseren Dienst zur Verfügung zu stellen und diesen aufrecht zu erhalten;
 • Ihnen Änderungen in Bezug auf unseren Dienst mitzuteilen;
 • es Ihnen auf Wunsch zu ermöglichen, an den interaktiven Teilen unseres Dienstes teilzunehmen;
 • Kundendienstleistungen zur Verfügung zu stellen;
 • Analysedaten und sonstige wertvolle Daten zu erfassen, damit wir unseren Dienst verbessern können;
 • die Nutzung unseres Dienstes zu überwachen;
 • technische Probleme zu erkennen, zu vermeiden und zu beheben;

Übertragung von Daten

Ihre Daten, einschließlich personenbezogener Daten, können auf Computer übertragen – und auf solchen aufbewahrt – werden, die sich außerhalb Ihres Heimatstaates, Ihrer Heimatprovinz, Ihres Heimatlandes oder einer sonstigen Rechtsordnung befinden und somit Datenschutzgesetzen unterliegen, die sich von den Datenschutzgesetzen in Ihrer Rechtsordnung unterscheiden.

Falls Sie sich außerhalb von Albania befinden und sich dazu entscheiden, Daten an uns zu übermitteln, müssen Sie zur Kenntnis nehmen, dass wir Ihre Daten, einschließlich personenbezogener Daten, nach Albania übertragen und diese dort verarbeiten.

Ihre Zustimmung zu dieser Datenschutz-Richtlinie und eine nachfolgende Übermittlung von Daten Ihrerseits stellt eine Einverständniserklärung Ihrerseits zu der genannten Übertragung dar.

Planet Accounting LLC wird alle im zumutbaren Rahmen erforderlichen Schritte unternehmen um sicherzustellen, dass Ihre Daten auf sichere Weise sowie in Übereinstimmung mit dieser Datenschutz-Richtlinie behandelt werden, und dass Ihre personenbezogenen Daten nicht an Organisationen oder in Länder übertragen werden, hinsichtlich welcher keine hinreichenden Kontrollmechanismen in Bezug auf die Sicherheit Ihrer Daten und sonstigen personenbezogenen Informationen vorliegen.

Offenlegung von Daten

Gesetzliche Anforderungen

Planet Accounting LLC kann Ihre personenbezogenen Daten unter Umständen offenlegen, wenn es unter Beachtung der Grundsätze von Treu und Glauben der Ansicht ist, dass dies zur Erreichung der nachfolgenden Zielsetzungen erforderlich ist:

 • zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht
 • zum Schutz und zur Verteidigung der Rechte oder des Eigentums von Planet Accounting LLC
 • zur Vermeidung oder Untersuchung möglicher Fehlverhaltensweisen in Bezug auf den Dienst
 • zum Schutz der persönlichen Sicherheit der Nutzer des Dienstes oder der Öffentlichkeit
 • zur Vermeidung von Haftungsansprüchen

Datensicherheit

Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns wichtig. Bitte vergessen Sie jedoch nicht, dass es keine Übertragungsmethoden über das Internet und keine elektronischen Speichermedien gibt, die 100 % sicher sind. Obwohl wir stets bemüht sind, kommerziell annehmbare Maßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten umzusetzen, können wir eine absolute Sicherheit nicht garantieren.

Leistungsanbieter

Wir beauftragen gegebenenfalls dritte Unternehmen und Einzelpersonen ("Leistungsanbieter") mit Unterstützungsleistungen zum einfacheren Angebot unseres Dienstes, mit der Erbringung von Leistungen in unserem Namen, mit der Erbringung von mit unserem Dienst verbundenen Leistungen oder mit Unterstützungsleistungen zur Analyse der Art und Weise, auf die unser Dienst in Anspruch genommen wird.

Diese Dritten können auf Ihre personenbezogenen Daten nur in dem Umfang Zugriff nehmen, der für die Erfüllung der genannten Aufgaben in unserem Namen erforderlich ist, und dürfen diese für keine sonstigen Zwecke offenlegen oder nutzen.

Analytik

Wir beauftragen gegebenenfalls dritte Leistungsanbieter mit der Überwachung und Analyse der Nutzung unseres Dienstes.

 • Google Analytics

  Google Analytics ist ein von Google angebotener Web-Analytics-Dienst, der Zugriffe auf Websites nachverfolgt und meldet. Google nutzt die gewonnenen Daten zur Nachverfolgung und Überwachung der Nutzung unseres Dienstes. Diese Daten werden mit anderen Google-Diensten geteilt. Google kann die gewonnenen Daten zur Kontextualisierung und Personalisierung der Werbeanzeigen innerhalb seines eigenen Werbenetzwerks nutzen.

  Weitere Informationen zu den Datenschutzmaßnahmen von Google können Sie auf Googles Webseite zu seinen Datenschutzbestimmungen (Privacy Terms) einsehen: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Firebase

  Firebase ist ein von Google Inc. angebotener Analytik-Dienst.

  Sie können bestimmte Merkmale von Firebase deaktivieren, indem Sie die Einstellungen Ihres mobilen Endgeräts (z. B. Werbeeinstellungen) entsprechend ändern oder indem Sie den Anweisungen in der Google-Datenschutz-Richtlinie (Privacy Policy) Folge leisten. Die Google-Datenschutz-Richtlinie ist unter folgendem Link abzurufen: https://policies.google.com/privacy?hl=en

  WBitte lesen Sie sich auch Googles Richtlinie zur sicheren Datenaufbewahrung durch: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

  Weitere Informationen zu der Art von Daten, die von Firebase erfasst werden, können Sie auf Googles Webseite zu seinen Datenschutzbestimmungen (Privacy Terms) einsehen: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Links zu anderen Websites

Unser Dienst kann Links zu anderen Websites enthalten, die nicht von uns betrieben werden. Wenn Sie auf einen Drittlink klicken, werden Sie direkt auf die Website des betreffenden Dritten weitergeleitet. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich jeweils die Datenschutz-Richtlinien aller von Ihnen besuchten Websites durchzulesen.

Wir haben keine Kontrolle über die Inhalte, Datenschutzvorschriften und -praktiken dritter Websites oder Dienste und übernehmen in diesem Zusammenhang keine Haftung.

Privatsphäre Minderjähriger

Unser Dienst richtet sich nicht an Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben ("minderjährige Personen").

Wir erfassen wissentlich keine persönlich identifizierbaren Daten zu minderjährigen Personen. Falls Sie ein Elternteil oder Vormund sind und es Ihnen bekannt wird, dass eine Ihrer Aufsicht unterstehende minderjährige Person uns personenbezogene Daten übermittelt hat, bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen. Falls uns bekannt wird, dass wir personenbezogene Daten einer minderjährigen Person ohne elterliche Zustimmung erfasst haben, setzen wir Maßnahmen zur Entfernung dieser Daten von unseren Servern um.

Änderungen dieser Datenschutz-Richtlinie

Wir können unsere Datenschutz-Richtlinie von Zeit zu Zeit aktualisieren. Jegliche solcher Änderungen teilen wir Ihnen mit, indem wir die aktualisierte Fassung auf dieser Seite veröffentlichen.

Wir werden Sie vor dem Inkrafttreten der betreffenden Änderung per E-Mail und/oder mittels einer sonstigen sichtbaren Mitteilung innerhalb unseres Dienstes informieren und das "Datum des Inkrafttretens" am Beginn dieser Datenschutz-Richtlinie aktualisieren.

Wir empfehlen Ihnen, diese Datenschutz-Richtlinie regelmäßig auf Änderungen hin durchzusehen. Änderungen dieser Datenschutz-Richtlinie werden im Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung auf dieser Seite wirksam.

Kontaktaufnahme

Falls Sie Fragen zu dieser Datenschutz-Richtlinie haben, können Sie wie folgt Kontakt zu uns aufnehmen:

 • Per E-Mail: info@planetaccounting.org
 • Durch Besuch der folgenden Seite unserer Website: www.planetaccounting.org

Informativa sulla Privacy

Data di entrata in vigore: April 13, 2019

Planet Accounting LLC ("noi" o "nostro") gestisce il sito web https://www.planetaccounting.org e l'applicazione Sale Agent - Planet Accounting per dispositivi mobili (in appresso il "Servizio").

Questa pagina vi informa delle nostre politiche riguardanti la raccolta, l'uso e la divulgazione dei dati personali quando usate il nostro Servizio e le scelte che avete associato a quei dati. Our Privacy Policy for Planet Accounting LLC is created with the help of the Free Privacy Policy Generator.

Utilizziamo i vostri dati per fornire e migliorare il Servizio. Utilizzando il Servizio, accettate la raccolta e l'utilizzo delle informazioni in conformità con questa informativa. Se non diversamente definito nella presente Informativa sulla privacy, i termini utilizzati nella presente Informativa hanno la stessa valenza dei nostri Termini e condizioni.

Definizioni

 • Servizio

  Servizio significa il https://www.planetaccounting.org sito web e l'applicazione per dispositivi mobili Sale Agent - Planet Accounting gestiti da Planet Accounting LLC

 • Dati personali

  I Dati personali sono i dati di un individuo vivente che può essere identificato da quei dati (o da quelli e altre informazioni in nostro possesso o che potrebbero venire in nostro possesso).

 • Dati di utilizzo

  I dati di utilizzo sono i dati raccolti automaticamente generati dall'utilizzo del Servizio o dall'infrastruttura del Servizio stesso (ad esempio, la durata della visita di una pagina).

 • Cookies

  I cookie sono piccoli file memorizzati sul vostro dispositivo (computer o dispositivo mobile).

Raccolta e uso delle informazioni

Raccogliamo diversi tipi di informazioni per vari scopi, per fornire e migliorare il nostro servizio.

Tipologie di Dati raccolti

Dati personali

Durante l'utilizzo del nostro Servizio, potremmo chiedervi di fornirci alcune informazioni di identificazione personale che possono essere utilizzate per contattarvi o identificarvi ("Dati personali"). Le informazioni di identificazione personale possono includere, ma non sono limitate a:

 • Indirizzo email
 • Nome e cognome
 • AIndirizzo, stato, provincia, codice postale, città
 • Cookie e dati di utilizzo

Dati di utilizzo

Possiamo anche raccogliere informazioni che il browser invia ogni volta che si visita il nostro Servizio o quando si accede al servizio o tramite un dispositivo mobile ("Dati di utilizzo").

Questi Dati di utilizzo possono includere informazioni quali l'indirizzo del protocollo Internet del computer (ad es. Indirizzo IP), il tipo di browser, la versione del browser, le pagine del nostro servizio che si visita, l'ora e la data della visita, il tempo trascorso su tali pagine, identificatore unico del dispositivo e altri dati diagnostici.

Quando si accede al Servizio attraverso un dispositivo mobile, questi Dati di utilizzo possono includere informazioni quali il tipo di dispositivo mobile che si utilizza, l'ID univoco del dispositivo mobile, l'indirizzo IP del dispositivo mobile, il sistema operativo mobile, il tipo di browser Internet mobile che utilizzate, identificatori di dispositivo univoci e altri dati diagnostici.

Tracciamento; dati dei cookie

Utilizziamo cookie e tecnologie di tracciamento simili per tracciare l'attività sul nostro Servizio e conservare determinate informazioni.

I cookie sono file con una piccola quantità di dati che possono includere un identificatore univoco anonimo. I cookie vengono inviati al vostro browser da un sito web e memorizzati sul vostro dispositivo. Altre tecnologie di tracciamento utilizzate sono anche beacon, tag e script per raccogliere e tenere traccia delle informazioni e per migliorare e analizzare il nostro Servizio.

Potete chiedere al vostro browser di rifiutare tutti i cookie o di indicare quando viene inviato un cookie. Tuttavia, se non si accettano i cookie, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune parti del nostro Servizio.

Esempi di cookie che utilizziamo:

 • Cookie di sessione. Utilizziamo i cookie di sessione per gestire il nostro servizio.
 • Cookie di preferenza. Utilizziamo i cookie di preferenza per ricordare le vostre preferenze e varie impostazioni.
 • Cookie di sicurezza. Utilizziamo i cookie di sicurezza per motivi di sicurezza.

Uso dei dati

Planet Accounting LLC utilizza i dati raccolti per vari scopi:

 • Per fornire e mantenere il nostro Servizio
 • Per comunicare agli utenti variazioni apportate al servizio che offriamo
 • Per permettere agli utenti di fruire, a propria discrezione, di funzioni interattive del nostro servizio
 • Per fornire un servizio ai clienti
 • Per raccogliere analisi o informazioni preziose in modo da poter migliorare il nostro Servizio
 • Per monitorare l'utilizzo del nostro Servizio
 • Per rilevare, prevenire e affrontare problemi tecnici

Trasferimento dei dati

Le vostre informazioni, compresi i Dati personali, possono essere trasferite a - e mantenute su - computer situati al di fuori del vostro stato, provincia, nazione o altra giurisdizione governativa dove le leggi sulla protezione dei dati possono essere diverse da quelle della vostra giurisdizione.

Se ci si trova al di fuori di Albania e si sceglie di fornire informazioni a noi, si ricorda che trasferiamo i dati, compresi i dati personali, in Albania e li elaboriamo lì.

Il vostro consenso alla presente Informativa sulla privacy seguito dall'invio di tali informazioni rappresenta il vostro consenso al trasferimento.

Planet Accounting LLC adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per garantire che i vostri dati siano trattati in modo sicuro e in conformità con la presente Informativa sulla privacy e nessun trasferimento dei vostri Dati Personali sarà effettuato a un'organizzazione o a un paese a meno che non vi siano controlli adeguati dei vostri dati e altre informazioni personali.

Divulgazione di dati

Prescrizioni di legge

Planet Accounting LLC può divulgare i vostri Dati personali in buona fede, ritenendo che tale azione sia necessaria per:

 • Rispettare un obbligo legale
 • Proteggere e difendere i diritti o la proprietà di Planet Accounting LLC
 • Prevenire o investigare possibili illeciti in relazione al Servizio
 • Proteggere la sicurezza personale degli utenti del Servizio o del pubblico
 • Proteggere contro la responsabilità legale

Sicurezza dei dati

La sicurezza dei vostri dati è importante per noi, ma ricordate che nessun metodo di trasmissione su Internet o metodo di archiviazione elettronica è sicuro al 100%. Pertanto, anche se adotteremo ogni mezzo commercialmente accettabile per proteggere i vostri Dati personali, non possiamo garantirne la sicurezza assoluta.

Fornitori di servizi

Potremmo impiegare società e individui di terze parti per facilitare il nostro Servizio ("Fornitori di servizi"), per fornire il Servizio per nostro conto, per eseguire servizi relativi ai Servizi o per aiutarci ad analizzare come viene utilizzato il nostro Servizio.

Le terze parti hanno accesso ai vostri Dati personali solo per eseguire queste attività per nostro conto e sono obbligate a non rivelarle o utilizzarle per altri scopi.

Statistiche

Potremmo utilizzare i Fornitori di servizi di terze parti per monitorare e analizzare l'utilizzo del nostro servizio.

 • Google Analytics

  Google Analytics è un servizio di analisi web offerto da Google che tiene traccia e segnala il traffico del sito web. Google utilizza i dati raccolti per tracciare e monitorare l'utilizzo del nostro Servizio. Questi dati sono condivisi con altri servizi di Google. Google può utilizzare i dati raccolti per contestualizzare e personalizzare le inserzioni della propria rete pubblicitaria.

  Per ulteriori informazioni sulle prassi relative alla privacy di Google, vi preghiamo di visitare la pagina web con i Termini della privacy di Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Firebase

  Firebase è un servizio di analisi web fornito da Google Inc.

  Potete scegliere di rinunciare ad alcune funzioni di Firebase attraverso le impostazioni del dispositivo mobile, ad esempio le impostazioni di pubblicità del dispositivo o seguendo le istruzioni fornite da Google nella loro informativa sulla privacy: https://policies.google.com/privacy?hl=en

  Vi invitiamo inoltre a rivedere la politica di Google per salvaguardare i vostri dati: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

  Per ulteriori informazioni su quale tipo di informazioni raccoglie Firebase, visitate la pagina web di Google su Privacy e Termini: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Link ad altri siti

OIl nostro servizio può contenere collegamenti ad altri siti non gestiti da noi. Cliccando su un link di terze parti, sarete indirizzati al sito di quella terza parte. Ti consigliamo vivamente di rivedere l'Informativa sulla privacy di ogni sito che visiti.

Non abbiamo alcun controllo e non ci assumiamo alcuna responsabilità per il contenuto, le politiche sulla privacy o le pratiche di qualsiasi sito o servizio di terzi.

Privacy dei minori

Il nostro servizio non si rivolge a minori di 18 anni ("Bambini").

Non raccogliamo consapevolmente informazioni personali relative a utenti di età inferiore a 18 anni. Se siete un genitore o tutore e siete consapevoli che vostro figlio ci ha fornito Dati personali, vi preghiamo di contattarci. Se veniamo a conoscenza del fatto che abbiamo raccolto Dati personali da minori senza la verifica del consenso dei genitori, adotteremo provvedimenti per rimuovere tali informazioni dai nostri server.

Modifiche alla presente informativa sulla privacy

Potremmo aggiornare periodicamente la nostra Informativa sulla privacy. Ti informeremo di eventuali modifiche pubblicando la nuova Informativa sulla privacy in questa pagina.

Vi informeremo via e-mail e / o un avviso di rilievo sul nostro Servizio, prima che la modifica diventi effettiva e aggiorneremo la "data di validità" nella parte superiore di questa Informativa sulla privacy.

Si consiglia di rivedere periodicamente la presente Informativa sulla privacy per eventuali modifiche. Le modifiche a tale informativa sulla privacy entrano in vigore nel momento in cui vengono pubblicate su questa pagina.

Contattaci

In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy, si prega di contattarci:

 • Tramite e-mail: info@planetaccounting.org
 • Visitando questa pagina sul nostro sito web: www.planetaccounting.org

Privacybeleid

Ingangsdatum: April 13, 2019

Planet Accounting LLC ("ons", "wij" of "onze") beheert de https://www.planetaccounting.org website en de Sale Agent - Planet Accounting mobiele App ("hierna genoemd Dienst").

Deze pagina bevat informatie over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens wanneer u onze Dienst gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot die gegevens. Our Privacy Policy for Planet Accounting LLC is created with the help of the Free Privacy Policy Generator.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Wanneer u de Dienst gebruikt, gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid heeft de terminologie die wordt gebruikt in dit Privacybeleid dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden.

Definities

 • Dienst

  Onder dienst verstaan wij de https://www.planetaccounting.org website en de Sale Agent - Planet Accounting mobiele App beheerd door Planet Accounting LLC

 • Gebruiksgegevens

  Onder gebruiksgegevens verstaan wij automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van de Dienst of van de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld, de duur van het bezoek aan een pagina).

 • Gebruiksgegevens

  Onder gebruiksgegevens verstaan wij automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van de Dienst of van de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld, de duur van het bezoek aan een pagina).

 • Cookies

  Cookies zijn informatiebestandjes die worden opgeslagen op uw apparaat (computer of mobiele apparaat).

Gegevensverzameling en gebruik

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens voor uiteenlopende doeleinden om onze Dienst aan u te kunnen leveren en om hem te verbeteren.

Soorten gegevens die worden verzameld

Persoonsgegevens

Wanneer u onze Dienst gebruikt, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact op te nemen met u of om u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Deze persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Adres, provincie, postcode, stad
 • Cookies en Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook gegevens verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze Dienst bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Dienst met of via een mobiele apparaat ("Gebruiksgegevens").

Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (IP-adres) van uw computer, het type browser, de versie van de browser, de pagina's die u hebt bezocht op onze Dienst, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u hebt doorgebracht op die pagina's, unieke apparaat-ID en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Dienst met een mobiel apparaat kunnen deze Gebruiksgegevens informatie omvatten zoals het type mobiele apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiel besturingssysteem, de mobiele internetbrowser die u gebruikt, de unieke apparaat-ID en andere diagnostische gegevens.

Tracking & cookiegegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke volgtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke ID kunnen bevatten. Cookies worden van een website verzonden naar uw browser en opgeslagen op uw apparaat. Er worden ook andere volgtechnologieën gebruikt zoals beacons, tags en scripts om gegevens te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Maar als u geen cookies aanvaardt, kunt u mogelijk niet alle functies van onze Dienst gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

 • Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te beheren.
 • Voorkeurcookies. Wij gebruiken Voorkeurcookies om uw voorkeuren en uiteenlopende instellingen bij te houden.
 • Veiligheidscookies. Wij gebruiken Veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Planet Accounting LLC gebruikt de verzamelde gegevens voor uiteenlopende doeleinden:

 • Om onze Dienst te leveren en te onderhouden
 • Om u wijzigingen in onze Dienst te melden
 • Om u de mogelijkheid te bieden om, indien gewenst, deel te nemen aan de interactieve functies van onze Dienst
 • Om onze klanten steun te verlenen
 • Om analyse- of waardevolle gegevens te verzamelen die we kunnen toepassen om onze Dienst te verbeteren
 • Om toezicht te houden op het gebruik van onze Dienst
 • Om technische problemen te detecteren, te voorkomen en te behandelen
 • Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te bieden over onze goederen, diensten en evenementen die gelijkaardig zijn aan wat u in het verleden al gekocht hebt of waar u informatie over hebt gevraagd, tenzij u hebt aangegeven dat u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen.

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, inclusief Persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar — en bewaard op — computers die zich buiten het rechtsgebied van uw provincie, land of een andere overheidsinstantie bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van de wetgeving in uw rechtsgebied.

Let erop dat, als u zich buiten Albania bevindt en u ons gegevens verstrekt, wij deze gegevens, inclusief Persoonsgegevens, overdragen naar Albania en ze daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke gegevens geven aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

Planet Accounting LLC zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en dat uw Persoonsgegevens nooit worden overgedragen aan een organisatie of een land als er geen gepaste controles zijn ingesteld, inclusief de veiligheid van uw gegevens en andere persoonsgegevens.

Openbaarmaking van gegevens

Wettelijke vereisten

Planet Accounting LLC kan uw Persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten en eigendom van Planet Accounting LLC te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke misstanden te voorkomen of te onderzoeken in verband met de Dienst
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Als bescherming tegen juridische aansprakelijkheid

Veiligheid van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van verzending via het internet of elektronische methode van opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen toe te passen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid niet waarborgen.

Dienstverleners

Wij kunnen externe bedrijven en personen aanstellen om onze Dienst ("Dienstverleners") te vereenvoudigen, om de Dienst te leveren in onze naam, om diensten uit te voeren in het kader van onze Dienst of om ons te helpen bij de analyse van hoe onze Dienst wordt gebruikt.

Deze externe partijen hebben enkel toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken uit te voeren in onze naam en zij mogen deze niet openbaar maken aan anderen of ze gebruiken voor andere doeleinden.

Analytics

Wij kunnen beroep doen op externe Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te volgen en te analyseren.

 • Google Analytics

  Google Analytics is een webanalyse-service van Google die het websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst te volgen en bij te houden. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

  Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google verwijzen wij u naar de internetpagina van Google Privacy en voorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Firebase

  Firebase is een analytics dienst van Google Inc.

  U kunt zich afmelden van bepaalde Firebase functies in de instellingen van uw mobiele apparaat, zoals de reclame-instellingen van uw apparaat of door de instructies te volgen van Google in hun Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=en

  Wij raden u ook aan het Google beleid te controleren om uw gegevens te beschermen: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

  Voor meer informatie over het type informatie dat Firebase verzamelt, verwijzen wij u naar de internetpagina van Google Privacy en voorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Links naar andere sites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u klikt op een link van een externe partij wordt u naar de site van die externe partij gebracht. Wij raden u sterk aan het Privacybeleid te verifiëren van elke site die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het privacybeleid of de privacypraktijken van de sites of diensten van een externe partij.

Privacy van kinderen

Onze dienst richt zich niet op personen die jonger zijn dan 18 ("Kinderen").

Wij verzamelen nooit bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand die jonger is dan 18 jaar oud. Als u een ouder of voogd bent en u stelt vast dat uw kind ons persoonsgegevens heeft geleverd, vragen wij u contact op te nemen met ons. Als u vaststelt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van kinderen zonder de verificatie van ouderlijk toezicht zullen wij de nodige stappen ondernemen om die informatie te verwijderen van onze servers.

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid op gezette tijden bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid te publiceren op deze pagina.

Wij zullen u op de hoogte brengen via e-mail en/of een duidelijke melding op onze Dienst voor de wijzigingen van kracht gaan en wij zullen de "aanvangsdatum" bijwerken die vermeld staat bovenaan in dit Privacybeleid.

Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen aan dit Privacybeleid gaan van kracht op het moment dat ze worden gepubliceerd op deze pagina.

Contact opnemen

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid kunt u contact opnemen met ons:

 • Via email: info@planetaccounting.org
 • Via deze pagina op onze website: www.planetaccounting.org